REGULAMIN USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


REGULAMIN KONSULTANTÓW


 1. DEFINICJE

 2. Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

  Organizator/Pośrednik medyczny – KE GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-956 Warszawa, ul. Rumiana 1e, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664732., za pośrednictwem którego sprzedawane będą usługi świadczone przez Klinikę;

  Administrator danych osobowych - Pośrednik medyczny/Organizator – KE GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-956 Warszawa, ul. Rumiana 1e, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664732, za pośrednictwem którego sprzedawane będą usługi świadczone przez Klinikę;

  Klinika - osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, świadcząca usługi o charakterze medycznym (w tym paramedycznym) Pacjentom, którzy za pomocą strony internetowej zgłosili zainteresowanie z korzystania usług medycznych Konsultantów oferowanych przez Klinikę;

  Bazowy kurs wymiany walut - oznacza systemowy kurs wymiany używany przez platformę w dniu dokonania wyboru terminu potwierdzenia Konsultacji. Ten kurs nie obejmuje żadnych opłat ani prowizji od strony Organizatora. Organizator nie ma żadnego wpływu na wysokość tego kursu i określa go na podstawie danych z jednej lub więcej stron trzecich, takich jak Europejski Bank Centralny (https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange) lub Narodowy Bank Polski (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html)

  Doradca - osoba fizyczna, wykazująca się szeroką wiedzą dotyczącą psychologii lub/albo psychodietetyki, lub/albo coachingu, lub/albo interwencji kryzysowej, lub medyczną, dostępna na Platformie. Doradca udziela podstawowych informacji o dostępności Usług świadczonych na niniejszej stronie, dostępności Konsultantów, Doradca jest uprawniony, aby przeprowadzić rozmowę wstępną z Pacjentem, która pozwoli skierować go do odpowiedniego Konsultanta. Doradca odpowiedzialny jest ponadto za tworzenie bloga. Usługi Doradcy są bezpłatne dla Pacjentów.

  Działalność konkurencyjna - za działalność konkurencyjną uznaje się świadczenie przez Konsultanta (wobec kontrahentów i klientów Organizatora, jak również wobec podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z kontrahentami i klientami Zleceniodawcy) świadczeń określonych w Umowie i Regulaminie Konsultanta lub świadczeń podobnych, o charakterze doradczym, w ramach praktyki indywidualnej lub w ramach spółki prawa handlowego, umowy o współpracę lub umowy o dzieło.

  Ekspert – lekarz lub inny specjalista służby zdrowia (np. psycholog, dietetyk), który współpracuje z Kliniką, ma założony swój Profil i który oferuje swoje usługi medyczne lub zdrowotne w ramach Kliniki, który posiada wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do wykonania usługi świadczenia zdrowotnego lub medycznego;

  Usługi medyczne – świadczone przez Klinikę usługi medyczne, w tym świadczenia zdrowotne i inne usługi mające na celu zachowanie lub przywrócenie dobrego stanu zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, w skład takich usług wchodzą: usługi psychologiczne, zabiegi estetyczne, dietetyczne;

  Świadczenie zdrowotne – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania, świadczone przez Konsultantów;

  Platforma/Serwis - niniejsza strona internetowa, do której prawa autorskie należą do Organizatora prowadzona pod adresem http://www.konsultexpert.pl, będąca narzędziem informatycznym umożliwiającym administrowanie procesem dostępnym dla Pacjenta, pozwalająca między innymi na kontakt pomiędzy Kliniką, Ekspertem a Pośrednikiem, skojarzenie Pacjenta z Konsultantem, optymalne wyszukanie przez Pacjenta Konsultanta z danej specjalizacji i/lub z danego regionu. Pośrednik zapewnia wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu, które zapewniają właściwą jakość świadczonych usług drogą elektroniczną;

  Formularz - kwestionariusz, wymagający akceptacji Regulaminu, który po uzupełnieniu i przesłaniu Organizatorowi (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie) stanowi podstawę do utworzenia Profilu przez Konsultanta;

  Hasło - ciąg znaków, ustalony samodzielnie przez Pacjenta , używany do identyfikacji oraz do uzyskania autoryzowanego dostępu do Profilu Konsultanta na Platformie;

  Infolinia - telefoniczna obsługa Pacjenta i Konsultanta, dostępna pod numerem telefonu: +48 22 112 1025. Koszt połączenia naliczany jest zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych;

  Informacja handlowa - informacja przeznaczona bezpośrednio (lub pośrednio) do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy (z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się z określoną osobą za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz z wyłączeniem informacji o towarach i usługach, niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie), za którą nie przysługuje wynagrodzenie lub inne korzyści od producentów, sprzedawców i podmiotów świadczących usługi;

  Katalog - udostępniona na Platformie lista Konsultantów, na której umieszczone są informacje o Konsultantach (m.in. imię i nazwisko, języki, którymi Konsultant się posługuje, lokalizacja, specjalizacja Konsultanta, kwalifikowany wiek Pacjentów, doświadczenie, kwalifikacje zawodowe, metody konsultacji, biografia);

  Profil - aktualne informacje umieszczone w Serwisie przez Klinikę, zawierające opis specjalizacji, kwalifikacje i doświadczenie, oraz dostępność Konsultanta; Nie wszystkie usługi wymienione w profilu Konsultanta są świadczone online;

  Klient - Pacjent korzystający z usług Organizatora;

  Klient własny - Pacjent wprowadzony do korzystania z Platformy przez Konsultanta;

  Kalendarz Wizyt - dostępne na Profilu wolne terminy, w których przyjmują Eksperci i w których można zarezerwować wizytę u Konsultanta;

  Konsultacja - forma komunikacji Pacjenta z Konsultantem dostępnym na Platformie. Przebiega ona za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, udostępnianego przez Organizatora. Na Platformie dostępne są dwa rodzaje konsultacji: konsultacja pilna i konsultacja umówiona;

  Abonament – wykupiona okresowa usługa prowadzenia konsultacji z Konsultantem w postaci czatów i/lub video połączeń. Przebiega ona za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, udostępnianego przez Organizatora W zależności od zakresu usługi -Abonament może być w wariancie „Podstawowym”, „Premium” i „VIP”;

  Okres Abonamentowy – okres przez jaki świadczona jest usługa Abonamentu na rzecz Pacjenta;

  Konsultacja pilna - konsultacja z Konsultantem aktualnie dostępnym na Platformie, po uprzednim potwierdzeniu dostępności. Przewidywany czas reakcji na potwierdzenie dostępności wynosi 24 godziny. Skorzystanie z tej formy nawiązania kontaktu może wymagać ponownego zalogowania Pacjenta i Konsultanta na Platformie w dniu i godzinie odpowiadającej wybranemu terminowi;

  Konsultacja umówiona - konsultacja z Konsultantem na Platformie, możliwa po zalogowaniu się Katalogu oraz po wybraniu przez Pacjenta terminu (w oparciu o Kalendarz Wizyt dostępności wybranego Konsultanta). Skorzystanie z tej formy nawiązania kontaktu wymaga ponownego zalogowania Pacjenta i Konsultanta na Platformie w dniu i godzinie odpowiadającej wybranemu terminowi;

  Konsultant - Ekspert lub Doradca;

  Kontrahent - osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji z Organizatorem;

  Login - adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Pacjenta , używany podczas procesu rejestracji na Platformie oraz podczas każdorazowego korzystania z Platformy;

  Opłaty - ceny Konsultacji, ustalone indywidualnie przez każdego Konsultanta dostępnego na Platformie, prezentowane na Profilach Konsultantów Platformy. Odnoszą się odpowiednio do 25 minut, albo 55 minut Konsultacji;

  Regulamin - niniejszy Regulamin;

  System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. Z 2014r. poz. 243 ze zm.);

  Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami Teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elektroniczną, służące do korzystania z Platformy;

  Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywanie danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. Z 2014 r., poz. 243 ze zm.);

  Treści – tekst, grafika, zdjęcia, muzyka, oprogramowanie, audio, wideo, informacje oraz inne materiały;

  Treści Konsultanta Pacjenta – wszelkie treści, które zostały przez Pacjentów platformy dodane, przekazane, opublikowane, zgłoszone lub są zawarte w ich ofertach, profilu Konsultanta czy też działaniach promocyjnych i są dostępne za pośrednictwem Platformy;

  Umowa - umowa o świadczenie Usług między Pacjent Kliniką a Organizatorem. Regulamin stanowi integralną część Umowy;

  Usługi - świadczone drogą elektroniczną - usługi świadczone przez Organizatora, poprzez stronę internetową Usługi Konsultantów – Konsultacja z Konsultantem dostępnym na Platformie, służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi mogą być usługami psychologicznymi, psychiatrycznymi, psychodietetycznymi lub dietetycznymi;

  Pacjent - osoba fizyczna, Klient korzystający w jakikolwiek sposób z Serwisu, który jest zainteresowany wizytą u Konsultanta, który po zalogowaniu się, korzysta z Serwisu konsultexpert.pl, za pośrednictwem którego sprzedawane są usługi świadczone przez Klinikę;

  Waluta Konsultanta - oznacza domyślna waluta przypisana dla kraju zamieszkania Konsultanta. Dla przykładu, Waluta Konsultanta dla Konsultanta mieszkającego w Polsce byłaby Polska Złotówka, tym samym Waluta Konsultanta dla Konsultanta mieszkającego w Niemczech byłoby Euro;

  Tajemniczy klient - system kontroli jakości Organizatora świadczonej usługi Konsultantów, wprowadzony na Platformie.

  Żółta lista - lista Konsultantów, którzy nie spełniają standardów określonych w Regulaminie Konsultanta. Dwukrotne pojawienie się na Żółtej Liście skutkuje zawieszeniem Profilu i odebraniem prawa dostępu do Platformy przez Konsultanta. 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 4. Konsultant rejestrując konto na Platformie (jako Ekspert lub Doradca), oświadcza że zapoznał się i wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

  Jeżeli Konsultant nie zgadza się na niniejsze warunki, powinien powstrzymać się od rejestracji na Platformie.

  Konsultant rejestrując się jako Ekspert lub Doradca, używając Platformę, zgadza się automatycznie na warunki zawarte w Polityce Prywatności.

  Ekspert / Doradca, rejestrując się, automatycznie staje się użytkownikiem Platformy. 5. WYMOGI WZGLĘDEM KONSULTANTÓW

 6. Konsultant przyjmuje do wiadomości, że jest samodzielnym i niezależnym podmiotem wobec Organizatora, co wiąże się z zapewnieniem przez Konsultanta odpowiedniej formy działalności gospodarczej wymaganej przepisami Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004. Nr 173 poz. 1807).

  Konsultant, jako podmiot współpracujący z Organizatorem, odpowiedzialny jest za:

  • Spełnienie wszelkich wymogów prawem wymaganych do świadczenia Usług Konsultanta;
  • Świadczenie Usługi Konsultanta zgodnie ze standardami branżowymi, przepisami norm, praktyk i procedur określonych w prawie powszechnym jurysdykcji Konsultanta i/lub organizacji odpowiedzialnej za ustalenie standardów branżowych i najlepszych praktyk oraz jurysdykcji państwa, w którym usługa Konsultanta ma być świadczona;
  • Regulowanie wynikających z tego tytułu wymagań publiczno-prawnych, opłat członkowskich i licencyjnych, a także wszelkich opłat ubezpieczeniowych.

  Konsultant przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia mu jakiejkolwiek formy ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia.

  Konsultant, uprawniony jest do każdorazowej akceptacji/odrzucenia Konsultacji zarezerwowanej przez Pacjenta na Platformie.

  Konsultant, akceptując rezerwację Konsultacji na Platformie, zobowiązuje się świadczyć Usługę Konsultanta w sposób kompetentny, profesjonalny i rzetelny.

  Konsultant, akceptując rezerwację Konsultacji na Platformie, poświadcza, iż posiada odpowiednie umiejętności, doświadczenie zawodowe i wiedzę, która pozwala mu udzielić wysokiej jakości Porady lub usługi o charakterze medycznym lub usługi świadczenia zdrowotnego.

  Konsultant przyjmuje do wiadomości, iż – po akceptacji rezerwacji Konsultacji – nie jest uprawniony do zmiany Opłaty, a także do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za odbytą Konsultację na Platformie.

  Konsultant, który jest gotów świadczyć Usługi Abonamentowe, zobowiązany jest wyrazić zgodę na przyjmowanie Klientów Abonamentowych poprzez zaznaczenie
  w ustawieniach swojego Profilu “Chce przyjmować Klientów Abonamentowych”.

  Konsultant, akceptując Klientów Abonamentowych, zobowiązuje się świadczyć Usługę Abonamentową w sposób terminowy, kompetentny, profesjonalny i rzetelny.

  Konsultant przyjmuje do wiadomości, iż – po akceptacji Klienta Abonamentowego – nie jest uprawniony do zmiany Opłaty, a także do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za Usługi Abonamentowe. 7. KONSULTACJA

 8. Konsultacja, w zależności od preferencji Pacjenta, może przebiegać w formie:

  • Wideokonferencji – wówczas Konsultacja ma charakter przekazu audiowizualnego, realizowanego poprzez Platformę;
  • Telekonferencji – wówczas Konsultacja ma charakter przekazu audio, realizowanego przez Platformę;
  • Czatu – wówczas Konsultacja, po wyłączeniu przez Pacjenta możliwości przekazu obrazu (przez kamerę) oraz głosu (przez mikrofon), ma charakter czatu, realizowanego poprzez Platformę.

  Konsultacja rozpoczyna się poprzez naciśnięcie przycisku „Rozpocznij Konsultację”, a kończy poprzez naciśnięcie przycisku „Zakończ Konsultację”. Zarówno Pacjent jak i Konsultant mogą rozpocząć i zakończyć Konsultację za pomocą tych przycisków.

  W przypadku braku zakończenia Konsultacji przez Pacjenta lub Konsultanta, system automatycznie kończy Konsultację (odpowiednio po 10 minutach od upływu zarezerwowanego czasu Konsultacji).

  Jeżeli Konsultacja dobiegła końca automatycznie (po upływie zarezerwowanego czasu) lub z inicjatywy Konsultanta, Pacjent zobowiązany jest do przesłania w ciągu 7 dni informacji o zakończonej Konsultacji na adres e-mail (info@konsult.expert) lub na adres siedziby Konsult.Expert (02-956 Warszawa, ul. Rumiana 1e).

  W przypadku niepojawienia się Konsultanta na Konsultacji w ciągu 15 minut od rozpoczęcia zarezerwowanej przez Pacjenta Konsultacji, Organizator ma prawo i możliwość wpisania Konsultanta na „Żółtą listę”;

  Konsultant zobowiązuje się do prowadzenia pierwszej Konsultacji według następujących zasad:

  • Konsultant zbiera podstawowe dane o Pacjencie (wiek, zawód, bliskie związki, rodzina, aktualna sytuacja życiowa, stan zdrowia itp.);
  • Konsultant zbiera dane o problemach, które Pacjent zgłasza (objawy, czas wystąpienia, informacja o ewentualnym leczeniu).

  Konsultant zobowiązuje się do prowadzenia Konsultacji według następujących zasad:

  • Konsultant nie stawia diagnozy, jeśli nie jest lekarzem medycyny;
  • Konsultant, bez względu na okoliczności, okazuje Pacjentowi szacunek;
  • Konsultant akceptuje emocje i uczucia Pacjenta;
  • Konsultant szanuje wartości i poglądy wyrażane przez Pacjenta i – bez względu na okoliczności – nie narzuca mu swoich wartości i poglądów;
  • Konsultant nie ocenia zachowania i postaw Pacjenta;
  • Konsultant nie podejmuje decyzji za Pacjenta; Konsultant może jedynie wyrażać sugestie i opinie na temat poruszanego problemu;
  • Konsultant nie opowiada o swoim życiu prywatnym oraz nie spotyka się z Pacjentem na gruncie towarzyskim;
  • Konsultant nie przyjmuje oraz nie oferuje i nie daje prezentów;
  • Konsultant nie inicjuje i nie odwzajemnia żadnych zachowań o charakterze seksualnym;
  • Konsultant nie omawia z Pacjentem problemów innych Pacjentów;
  • Konsultant obowiązany jest do zachowania w poufności wszystkich informacji które pacjent mu przekazał w trakcie Konsultacji.

  Konsultant, na podstawie swojego wykształcenia oraz aktualnej wiedzy w dziedzinie, wyjaśnia Pacjentom, którzy zapisują się do niego na Konsultacje, jakie mogą być przyczyny zgłaszanych przez nich problemów, a także radzi, co mogą zrobić, aby te problemy rozwiązać. Konsultant powinien także wyjaśniać, jak może pomóc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Pacjentów.

  Konsultant zobowiązany jest niezwłocznie skierować Pacjenta do innego Konsultanta, jeżeli zgłaszany przez Pacjenta problem nie mieści się w kompetencjach Konsultanta;

  Konsultant może poprosić Pacjenta o wypełnienie testów i kwestionariuszy, mogących przyczynić się do rozwiązania, zgłaszanego przez Pacjenta problemu.

  Konsultant może udostępnić Pacjentowi różnego rodzaju ćwiczenia i materiały, które mogą przyczynić się do rozwiązania, zgłaszanego przez Pacjenta, problemu;

  Konsultant prowadzi konsultacje z miejsca, które zapewnia prywatność to znaczy, że Konsultacja z wyjątkiem czynników niezależnych od Konsultanta nie może być zakłócana przez osoby trzecie (nie może odbywać się w obecności osób postronnych)

  Konsultant prowadzi konsultacje z miejsca, które z wyjątkiem czynników niezależnych od Konsultanta, nie jest narażone na hałas.

  Konsultant posiada kompetencje w zakresie umiejętności korzystania z systemu Platformy i sprzętu elektronicznego, tj. Sprzętu, który spełnia minimalne wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Platformy.

  Konsultant odpowiada na wiadomości Pacjenta w sposób systematyczny i terminowy.

  Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku kolejnych konsultacji online oraz przy obsłudze Klienta Abonamentowego. 9. ZASADY PŁATNOŚCI KONSULTANTA

 10. Eksperci świadczą usługi odpłatnie (usługi medyczne lub świadczenia zdrowotne).

  Suma niewypłaconych środków pochodzących z Opłat za świadczone przez niego usługi będzie widoczna na jego Subkoncie.

  Opłata za Usługę Eksperta będzie widoczna na Subkoncie i dostępna do ewentualnej wypłaty przez Konsultanta w momencie:

  • Pozytywnie zakończonej konsultacji
  • Upływu Okresu Abonamentowego, z zastrzeżeniem, że Ekspert należycie spełnił przez cały Okres Abonamentowy Warunki Abonamentu dla wybranego przez Pacjenta Wariantu Abonamentu.

  Organizator pobiera prowizję od każdej zrealizowanej Usługi Eksperta w wysokości:

  • 5% od Konsultacji lub Abonamentu (w przypadku przeprowadzenia Konsultacji z Klientem Własnym Konsultanta lub w przypadku gdy Klient Własny Konsultanta decyduje się na Abonament);
  • 30% od Konsultacji lub Abonamentu (w przypadku przeprowadzenia Konsultacji z Klientem pozyskanym za pośrednictwem Platformy lub w przypadku gdy Klient Abonamentowy został pozyskany za pośrednictwem Platformy.

  Ekspert przyjmuje do wiadomości, że w prowizji zawarte są koszty:

  • Dostępu Konsultanta do Platformy;
  • Organizacji połączeń Konsultanta z Pacjentem za pośrednictwem Platformy;
  • Udostępniania i obsługi Platformy;
  • Transferu danych między Pacjentem a Konsultantem poprzez Platformę;
  • Udostępniania informacji o świadczeniach udzielanych przez Konsultantów;
  • Umożliwiania kontaktu z Konsultantami;
  • Rejestracji Profilu Konsultanta;
  • Pełnienia funkcji platformy rozliczeniowej między Pacjentem a Konsultantem.

  Ekspert ustanawia Organizatora pełnomocnikiem w ograniczonym zakresie, tj. upoważnia Organizatora do pobierania Opłaty od Pacjenta za świadczone usługi. Taki sposób regulowania Opłat będzie równoznaczny z wniesieniem opłaty bezpośrednio na rzecz Konsultanta. Kwota Opłaty będzie obejmować podatki wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

  Wypłata zgromadzonych Opłat na swoim Subkoncie się odbywa na początku miesiąca w ciągu pierwszych 7 dni roboczych i dotyczy środków za konsultacje odbyte w poprzednim miesiącu.

  Ekspert ma możliwość wypłaty zgromadzonych Opłat na swoim Subkoncie w dowolnym czasie za dodatkową prowizją w wysokości 10 zł na rzecz Organizatora:

  Ekspert przyjmuje do wiadomości, iż czas zaksięgowania należnych Opłat zależy od banku, w którym Konsultant prowadzi rachunek bankowy.

  Ekspert nie jest uprawniony do pobierania od Pacjenta dodatkowego (innego niż określone w Regulaminie Konsultanta) wynagrodzenia za Konsultacje lub za Abonamenty.

  Doradca nie jest uprawniony do pobierania od Pacjenta jakiegokolwiek wynagrodzenia za udzielenie mu Porady. Porady Doradcy są bezpłatne.

  Wszelkie postanowienia w pozostałym zakresie dotyczące Eksperta stosuje się wobec Doradcy odpowiednio.

  Organizator może, wedle własnego uznania, oferować Pacjentom Konsultacje w cenie promocyjnej.

  Ekspert, przyjmując zlecenie lub dokonując wyboru terminu Konsultacji, wyraża niniejszym zgodę, iż jego wynagrodzenie za odbytą Konsultacje będzie obniżone proporcjonalnie do oferowanej przez Organizatora promocji.

  Opłaty podane w Cenniku są̨ kwotami brutto, wyrażonymi w polskich złotych, euro lub dolarach amerykańskich. Są̨ one wiążące w chwili potwierdzenia Konsultacji (w przypadku pilnej konsultacji), po dokonaniu wyboru terminu Konsultacji (w przypadku umówionej konsultacji), z chwilą wykupienia Abonamentu przez Klienta (w przypadku abonamentu).

  Ekspert upoważnia Organizatora do wystawiania w jego imieniu faktur za wyświadczone przez niego konsultacje. Takie faktury są przesyłane do Ekspeta pocztą elektroniczną oraz są dostępne poprzez internetowy portal dostępny dla Expertów na Platformie. Wszelkie poprawki wprowadzane do faktury wystawianej za Konsultacje przez Organizatora w imieniu Eksperta należy przesłać Organizatorowi na piśmie w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po wyświadczeniu takich Konsultacji. W przypadku braku takiego powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędów bądź nieprawidłowości na fakturach, ani też nie ma obowiązku ponownego obliczenia czy zwrotu Opłaty za Konstultacje. 11. PODATKI

 12. Przepisy podatkowe mogą zobowiązywać Organizatora do zbierania odpowiednich informacji podatkowych od Eksperta, albo potrącać podatki od wpłaty dla Ekspertów, albo jedno i drugie.

  Ekspert jest wyłącznie odpowiedzialny za aktualizowanie informacji w ewentualnych formularzach podatkowych.

  Jeśli Ekspert nie zapewni Organizatorowi dokumentów, które są konieczne do wypełnienia obowiązków nałożonych przez prawo obowiązujące (jeśli takie istnieje), np. odliczanie podatków z płatności Eksperta, Organizator zastrzega sobie prawo, aby według własnego uznania zamrozić wszystkie wypłaty dla Ekspert aaż doprowadzenia do rozwiązania, zgodnie z wymogami prawa lub do potrącenia wskazanej kwoty albo jedno i drugie.

  Ekspert ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie:

  • Wymogów nałożonych na niego przez prawo podatkowe;
  • Podatków, które powinny zostać uwzględnione w jego ofertach, a względem tych podatków, aby zostały odpowiednio odprowadzone.

  Organizator nie może i nie oferuje porad związanych z podatkami dla Konsultantów ani innych użytkowników Platformy. 13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 14. Pacjentowi przysługuje prawo do zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji, w związku ze świadczeniem Konsultacji oraz Porad.

  Reklamacje Pacjentów zostaną przesłane Konsultantom za pośrednictwem Platformy.

  Reklamacje powinny zawierać co najmniej:

  a) imię i nazwisko Pacjenta,

  b) dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej,

  c) opis problemu będący przedmiotem reklamacji,

  d) datę zaistniałego zdarzenia, świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi przez Organizatora lub uwag dotyczących Pacjenta lub Konsultanta.

  Organizator pełni rolę mediatora w sporze pomiędzy Pacjentem a Konsultantem, dążąc przy tym do polubownego rozwiązania sporu. W przypadku wystąpienia którejkolwiek ze stron na drogę sądową, strony zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, które nie pozostają w ścisłym i bezpośrednim związku ze świadczeniem usług na niniejszej stronie przez Organizatora.

  W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przez Konsultantów oraz za popełnione przez nich błędy. Nieprawidłowe działanie Platformy (w tym kwestie techniczne) oraz reklamacje związane z postępowaniem Konsultantów należy zgłaszać:

  • Pisemnie na adres e-mail: expert@konsult.expert;
  • Pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Konsult.Expert,
   ul. Rumiana 1e, 02-956 Warszawa

  Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji dotyczących nieprawidłowego działania Platformy (i związanych z nią kwestii technicznych) następuje niezwłocznie (w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej), odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia Organizatorowi ewentualnych nieprawidłowości. Termin rozpatrywania reklamacji dotyczących Konsultantów wynosi 30 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji. 15. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • Przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi, ograniczenia dostępności Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy;
  • Wysyłania na adresy e-mail Konsultantów, komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, związanych z funkcjonowaniem usług, odbytych lub planowanych konsultacji (w tym w szczególności informacji o zmianach regulaminów oraz o regulaminach promocji);
  • Modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania Platformy, bez wcześniejszego powiadomienia o takim zamiarze;

  Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, usunięcia wszelkich danych Konsultantów w zakresie dozwolonym prawem. Organizator zobowiązuje się do zachowania w pełnej poufności danych osobowych uzyskanych od Konsultantów.

  Konsultant przyjmuje do wiadomości, iż nagrywanie dźwięku i obrazu podczas Konsultacji jest obustronnie zakazane. Konsultant zobowiązuje się do nieudostępniania dźwięku i obrazu osobom nieuprawnionym. W przypadku Konsultacji odbywających się wyłącznie za pomocą czatu, zarówno Pacjent jak i Konsultant nie zachowują treści Konsultacji i nie udostępniają treści osobom nieuprawnionym.

  Nagrywanie dźwięku i obrazu jest dozwolone przez Eksperta wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Pacjenta oraz wyłącznie w celach wskazanych w Regulaminie:

  • Nagranie wymagane na użytek super wizji;
  • W procesie certyfikacji Eksperta w szkoleniu psychoterapeutycznym lub terapeutycznym.


 17. ZAKAZ KONKURENCJI

 18. Konsultant, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie Konsultanta, zobowiązuje się nie świadczyć usług na rzecz innych kontrahentów (na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych), a także – bez zgody Organizatora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności – nie podejmować, żadnych innych działań konkurencyjnych. W szczególności Konsultant zobowiązuje się nie powielać pomysłu Organizatora ani nie wykorzystywać know-how Organizatora.

  Konsultant, w okresie obowiązywania niniejszej współpracy, zobowiązuje się nie podejmować wobec Organizatora Działalności Konkurencyjnej. 19. WARUNKI REZYGNACJI

 20. Odwołanie Konsultacji przez Konsultanta wymaga kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: expert@konsult.expert). W wiadomości należy podać dokładną datę i godzinę Konsultacji, dane Pacjenta oraz dodać treść korespondencji Konsultanta z Pacjentem (dotyczącej propozycji innego terminu Konsultacji);

  Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania Pacjentowi innego Konsultanta w pierwotnie wybranym przez Pacjenta terminie (w przypadku braku rezerwacji nowej Konsultacji u danego Konsultanta);

  Konsultant przyjmuje do wiadomości, iż za odwołaną Konsultację nie przysługuje mu wynagrodzenie;

  W przypadku niepojawienia się Konsultanta na Konsultacji, bez uprzedniego zawiadomienia Pacjenta i Organizatora, Organizatorowi przysługuje możliwość wpisania Konsultanta na „Żółtą listę”;

  Dwukrotne niepojawienie się Konsultanta na Konsultacji skutkuje skreśleniem Konsultanta z Listy Konsultantów Platformy bez możliwości ponownej rejestracji na tejże Platformie;

  Powyższe sankcje wobec Konsultantów, nie mają zastosowania, jeżeli nieobecność Konsultanta spowodowana była okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi od niego, tj. okolicznościami, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności ( „Siła Wyższa”) 21. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 22. Administratorem Strony internetowej oraz administratorem danych osobowych Pacjenta, jest KE GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-956),
  ul. Rumiana 1e, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000664732, NIP 9512430369,

  Dane osobowe przekazane przez Konsultantów za pośrednictwem formularza na Stronie internetowej są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celu:

  • przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością KE GROUP
  • udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i reklamacje,
  • realizacji akcji marketingowych mających na celu promocje produktów i usług oferowanych przez Administratora pod warunkiem, że Konsultant udzielił w tym zakresie odpowiednich zgód za pośrednictwem Strony internetowej,

  Każdy Konsultant, który przekazuje swoje dane osobowe poprzez Stronę internetową ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia zgodnie z dyspozycją art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

  Konsultant, może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w każdym momencie wysyłając e-mail na adres: ………………….

  Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Do przetwarzania danych osobowych Konsultantów, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.

  Administrator nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych poprzez świadczone usługi na z wykorzystaniem Strony internetowej, osobom trzecim za wyjątkiem :

  • podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, zgodnie z postanowieniami art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • podmiotów świadczących usługi na rzecz KE GROUP na podstawie odrębnych umów,
  • sytuacji gdy została wyrażona zgoda osób, których dane mają być przetwarzane,

  Administrator zobowiązany jest przed powierzeniem osobie trzeciej przetwarzania danych osobowych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych zgodnie z art. 36-39 Ustawy o ochronie danych osobowych.

  Konsultantowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, żądania ich poprawienia i usunięcia.

  Każdy Konsultant ponosi pełną odpowiedzialność za informacje, opinie, wiadomości, komentarze, zdjęcia, filmy, grafiki, zdjęcia i inne treści i materiały, które w jakikolwiek sposób zostały przekazane przez niego do serwisu.

  Nie można w żaden sposób udostępniać na Platformie materiałów chronionych prawem autorskim osób trzecich, znaków towarowych lub jakiegokolwiek innego prawa własności bez zgody właściciela praw autorskich. Ciężar ustalenia czy materiały są chronione prawem autorskim należy do Konsultanta.

  Konsultant ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, naruszenia prywatności, praw reklamowych lub jakiejkolwiek innej szkody.

  Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane wyłącznie w celu nawiązywania, zmiany, ukształtowania lub rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z Umowy, a także w celu wykonywania czynności związanych z obsługą Serwisu.

  Administratorzy danych osobowych zobowiązują się do zachowania danych osobowych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom. Administratorzy danych nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że żądają tego na potrzeby prowadzonych postępowań, uprawnione na podstawie prawa organy państwa.

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 23. PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, USUNIĘCIE DANYCH

 24. W razie zaprzestania świadczenia usługi przez Klinikę/ Eksperta, podmioty te zobowiązane są do usunięcia danych osobowych ze wszystkich nośników informacji, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych prawem, np. gdy Klinika/Ekspert wykonujący działalność leczniczą ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej swoich pacjentów, czyli osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych danego podmiotu leczniczego. Pośrednik medyczny przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi, że lekarz ma obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

  Klinika/Ekspert oświadcza, że dokumentacja medyczna będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

  Klinika/Ekspert oświadcza, że w przypadku gdy dokumentacja medyczna Pacjenta, prowadzona będzie przez Klinikę w postaci elektronicznej, będzie spełniała warunki prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym:

  • zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;
  • integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
  • stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
  • identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych;
  • przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji,
  • funkcjonalność wydruku dokumentacji.

  Klinika/Ekspert zabezpieczy dane Pacjentów przed dostępem osób trzecich, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2005 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz wymaganiami zawartymi w innych przepisów prawa, które dotyczą dokumentacji medycznej. 25. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 26. Każdemu Pacjentowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

  1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;

  2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

  3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jego dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

  4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

  5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

  6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

  7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

  8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych

  Szczegółowe informacje o zbieranych przez Administratora danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies zawiera Polityka Prywatności, udostępniona na Stronie internetowej, która stanowi integralną część Regulaminu. 27. NIEUPOWAŻNIONE/NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA

 28. Korzystając z Platformy, Konsultant zobowiązuje się powstrzymywać od następujących czynności :

  • Zniesławiania, wykorzystywania, nękania, prześladowania, grożenia lub naruszania jakichkolwiek innych praw, takich jak prawo do prywatności i dobrego imienia innych;
  • Używania wulgaryzmów oraz wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe;
  • Omawiania lub nakłaniania do nielegalnej działalności, lub podejmowania działań niezgodnych z prawem;
  • Udostępniania w jakikolwiek sposób treści lub komentarzy o charakterze seksualnym;

  Ponadto, korzystającym z Platformy:

  • Zabrania się Udostępnianie treści związanych z wykorzystywaniem dzieci lub przemocą w stosunku do dzieci i małoletnich oraz okrucieństwem wobec zwierząt;
  • Zabrania się zamieszczania jakichkolwiek materiałów chronionych prawami autorskimi lub znakami towarowymi bez wyraźnej zgody właściciela;
  • Zabrania się rozpowszechniania jakichkolwiek niedozwolonych przez Organizatora reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid” ani żadnych innych form nagabywania;
  • Zabrania się używania jakichkolwiek pomocy podobnych do robotów, programów komputerowych i tym podobnych dla uzyskania dostępu do Platformy;
  • Zabrania się podejmowanie jakichkolwiek działań zbyt obciążających strukturę Platformy;
  • Zabrania się zmieniania, przerabiania lub wpływania na opinie i komentarze zamieszczone przez innych uczestników usług na Platformie;
  • Zabrania się umieszczania treści przeciwnych do dobrego imienia wizerunku i reputacji Organizatora.

  Lista z niniejszego rozdziału zawiera przykłady zakazów, nie jest kompletna i nie wyklucza innych przykładów naruszeń zasad Platformy.

  Organizator zastrzega sobie prawa do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do danego konta, permanentnego usunięcia danego konta lub usunięcia dowolnych Treści bez podania przyczyny i bez uprzedniego powiadomienia, z dowolnego powodu lub bez powodu, za każde działanie będące w ocenie Organizatora uznane za niewłaściwe lub mające negatywny wpływ na świadczone 29. PRAWA WŁASNOŚCI

 30. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, to wszelkie informacje i ekrany pojawiające się na tej stronie, w tym dokumenty, usługi, projekt strony, teksty, grafiki, loga, obrazki i ikony, a także ich rozmieszczenie, są wyłączną własnością Organizatora.

  Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie zaznaczone, że stanowią własność innego podmiotu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

  Wyjątki stanowią przypadki wymagane lub ograniczone przez obowiązujące prawo, każdej reprodukcji, dystrybucji, modyfikacji, retransmisji lub publikacji jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim jest ściśle zabronione bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich bądź licencji.

  Organizator nie udziela Konsultantowi żadnych praw do witryny lub jakichkolwiek materiałów oraz zabrania edycji, kopiowania, powielania, tworzenia dzieł pochodnych, inżynierii wstecznej, zmian, modyfikacji, poprawek Platformy lub jakichkolwiek materiałów znajdujących się na Platformie. 31. KONTAKT, ZMIANY REGULAMINU

 32. Jeśli któraś z regulowanych kwestii w niniejszym Regulaminie budzi wątpliwości albo istnieją pytania związane z niniejszym Regulaminem, należy skontaktować się z Organizatorem.

  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na Stronie internetowej.

  Zmiany Regulaminu mogą nastąpić z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności na Stronie internetowej lub konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do zmienionego stanu prawnego lub zakresu prowadzonej działalności przez Organizatora.

  Konsultanci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Stronie internetowej.

  Zmiany do Regulaminu są skuteczne dla Konsultanta z dniem gdy zapoznał się z ich treścią lub mógł zapoznać się z ich treścią na Stronie Internetowej.

  Wszelkie spory powstałe na tle korzystania ze Strony internetowej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 33. SPORY PRAWNE

 34. Warunki określone w niniejszym Regulaminie będą podlegały prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z polskim prawem.

  Jakiekolwiek roszczenia lub spory przeciwko Organizatorowi będą rozpoznawane wyłącznie przez sądy polskie według właściwości siedziby Organizatora.