REGULAMIN USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DEFINICJE
  1. Doradca - osoba fizyczna, wykazująca się szeroką wiedzą dotyczącą psychologii lub/albo psychodietetyki, lub/albo coachingu, lub/albo interwencji kryzysowej, dostępna na Platformie. Doradca udziela podstawowych informacji o Usługach, Usługach Psychologicznych, dostępności Ekspertów, dostępności Usług oraz dostępności Usług Psychologicznych, a także przeprowadza wstępną rozmowę z Użytkownikiem, kierując go do odpowiedniego Eksperta. Doradca odpowiedzialny jest ponadto za tworzenie bloga. Usługi Doradcy są bezpłatne dla Użytkowników Platformy.
  2. Ekspert - profesjonalista, który posiada wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia Konsultacji na Platformie, zgodne ze specjalizacją wskazaną w Profilu Eksperta.
  3. Konsultacja - forma komunikacji Użytkownika z Ekspertem dostępnym na Platformie. Przebiega ona za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, udostępnianego przez Organizatora. Na Platformie dostępne są dwa rodzaje konsultacji: konsultacja pilna i konsultacja umówiona.
  4. Konsultant - Ekspert lub Doradca.
  5. Organizator - KE Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-956 Warszawa, ul. Rumiana 1e, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664732.
  6. Platforma - aplikacja internetowa, dostępna pod adresem Konsult.Expert.com, umożliwiająca Użytkownikom i Konsultantom stworzenie indywidualnego Profilu, a także nawiązanie kontaktu z Konsultantem i Użytkownikiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Platforma zapewnia Konsultantom i Użytkownikom dostęp do systemu teleinformatycznego w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
  7. Porada - forma komunikacji Użytkownika z Doradcą Platformy.
  8. Profil - indywidualne i autoryzowane konto Użytkownika i Konsultanta na Platformie.
  9. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. Z 2014r. poz. 243 ze zm.).
  10. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami Teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elektroniczną, służące do korzystania z Platformy.
  11. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywanie danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. Z 2014 r., poz. 243 ze zm.).
  12. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora, wymienione w....
  13. Usługa psychologiczna - Konsultacja z Ekspertem dostępnym na Platformie, służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia psychicznego.
  14. Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca Profil na Platformie.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Rejestrując konto na Platformie jako Ekspert, Doradca lub klient oświadczasz że zapoznałeś się, i wyrażasz zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie. Jeżeli nie zgadzasz się na niniejsze warunki nie rejestruj się na Platformie.
 3. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych
  1. Organizator zabezpiecza świadczenie Usług oraz transfer danych przed dostępem osób trzecich, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2005 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych.
  2. Administratorem danych udzielanych przez Użytkowników i Konsultantów:
   1. Informacji pozwalających stworzyć profile Użytkownika i Konsultanta (imię i nazwisko (lub nazwa użytkownika), adres e-mail, hasło.
   2. Danych zbieranych automatycznie podczas korzystania z Platformy (adres IP, typ przeglądarki, informacja o systemie operacyjnym);
   3. Dane niezbędne do wystawienia faktury (w tym adres zamieszkania).
 4. Zarówno Użytkownik, jak i Konsultant, zawierając umowę, wyrażają zgodę na przetworzenie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu realizacji Usług i Usług Psychologicznych. 
  1. Administratorami danych, uzyskanych w związku z Konsultacjami, są Eksperci;
  2. Administratorami danych, uzyskanych w związku z Poradami są Doradcy;
  3. Konsultanci zezwalają Organizatorowi na przetworzenie wrażliwych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zapewnienia komunikacji między Konsultantem a Użytkownikiem (w szczególności w celu zarządzania procesem przekazywania reklamacji dotyczących udzielanych Konsultacji). Umowa zezwolenia na przetworzenie danych osobowych spełnia wymogi obowiązującego prawa, w szczególności wymogi określone w art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2005 r. poz. 2135 z późn. zm.).
  4. Organizator nie gromadzi danych dotyczących kart płatniczych, za pośrednictwem, których dokonywane są płatności, jak również jakichkolwiek innych danych udostępnianych przez Użytkowników przy dokonywaniu przez nich, za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego, płatności za Usługi psychologiczne.
  5. Użytkownik, którego dane osobowe (przetwarzane przez Organizatora lub Konsultantów) uległy zmianie, obowiązany jest zgłosić ten fakt odpowiednio Organizatorowi lub Konsultantowi.
  6. Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązywania, zmiany, ukształtowania lub rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z Umowy, a także w celu wykonywania czynności związanych z obsługą Platformy.
  7. Administratorzy danych osobowych zobowiązują się do zachowania danych osobowych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom. Administratorzy danych nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że żądają tego, na potrzeby prowadzonych postępowań, uprawnione na podstawie prawa organy państwa.
  8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
  9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika i Konsultanta jest dobrowolne.
  10. Użytkownik i Konsultant mają prawo do uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo, gdy są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki, dotyczące danych osobowych, określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) . Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie. Użytkownik i Konsultant, którzy założyli konto na Platformie Konsult.Expert, w dowolnej chwili, mogą wnieść do Organizatora wniosek o usunięcie konta. Usunięcie konta oznacza usunięcie wszelkich danych Użytkownika i Konsultanta i jest procesem nieodwracalnym.
  11. Podanie danych (wymienionych w Regulaminie i w Regulaminie Konsultanta odpowiednio) jest niezbędne do świadczenia Usług przez Administratorów danych.
  12. Oferty oraz komunikaty promocyjne i informacyjne mogą być przesyłane przez Organizatora do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji, na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej.
  13. Użytkownik może nie zgodzić się na przetworzenie swoich danych osobowych. Następuje to poprzez wysłanie stosownego pisma drogą elektroniczną (na adres e-mail: client@konsult.expert) lub w formie listownej (na adres korespondencyjny Organizatora).
  14. Administratorzy danych zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkowników i konsultantów na poziomie wysokim, poprzez użycie protokołu SSL (Secure Socket Layer).
  15. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Platformy mogą wpłynąć na zmiany w Polityce Prywatności Platformy. Platforma zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konsultanta, w Regulaminie Użytkownika oraz w Polityce Prywatności poprzez opublikowanie nowego Regulaminów i Polityki Prywatności na Platformie, o czym użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem.
  16. Organizator korzysta ze specjalnego systemu zabezpieczeń, dostarczanego przez Platformę Amazon Webservices.
 5. Zasady prywatności
  1. Podczas korzystania z Platformy mogą być wykorzystywane informacje na temat użytkownika Platformy lub może być wymagane podanie pewnych informacji.
  2. Wszystkie zastosowania informacji będą zgodne z naszą Polityką Prywatności.
  3. Korzystając z Platformy akceptujesz naszą Politykę Prywatności. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w niej zmian.
  4. Jeśli użytkownik Platformy nie wyraża zgody na wykorzystywanie informacji przez Platformę/Organizatora zgodnie z Polityką Prywatności, należy zaprzestać korzystania z Platformy.
 6. Cookies
  1. Platforma może wykorzystywać Ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika i Konsultanta podczas korzystania z Platformy.
  2. Pliki „cookies” (tzw. Ciasteczka) stanowią dane informatyczne. Są to w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika lub Konsultanta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika i Konsultanta oraz optymalizacji korzystania z ww. strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk w Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik i Konsultant korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika). Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”- „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika lub Konsultanta aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika lub Konsultanta przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika lub Konsultanta. Pliki „cookies”, wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej (w tym w szczególności użytkowników strony internetowej), podlegają ich własnej polityce prywatności. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Użytkownik i Konsultant mogą w każdej chwili usunąć pliki „cookies”, poprzez funkcje dostępne w używanej przez nich przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Bezpieczeństwo
  1. Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników jest dla Organizatora niezmiernie ważna, Organizator nieustannie dąży do wdrożenia i utrzymywania rozsądnych, dopuszczalnych handlowo procedur bezpieczeństwa i praktyk odpowiadających do charakteru informacji które przechowuje, w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem, użytkowaniu, modyfikacji lub ujawnianiem.
  2. Użytkownicy oświadczają iż są świadomi że żadna metoda transmisji danych przez Internet oraz żaden sposób przechowywania danych elektronicznych nie jest w 100% bezpieczny. Biorąc wyżej wymione fakty pod uwagę użytkownicy rozumieją iż Organizator nie jest w stanie zagwarantować absolutne bezpieczeństwo danych osobowych, które zostaną zebrane w związku z Rejestracją Użytkownika lub wykonywaniem Usługi i udzielają ich na własne ryzyko.
 8. Międzynarodowy transfer danych
  1. Dane Użytkowników, w tym ich dane osobowe mogą zostać przekazane do, oraz, przechowywane na, komputerach znajdujących się poza granicami stanu, prowincji, kraju lub innej jurysdykcji rządowej w której zamieszkają gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą się różnić od tych z jurysdykcji właściwej dla miejsca zamieszkania Użytkownika.
  2. Jeżeli Użytkownik znajduje się poza granicami Stanów Zjednoczonych i podejmie decyzje dostarczenia Organizatorowi informacji. Przyjmuje do wiadomości iż Organizator transferuje ich dane do Stanów Zjednoczonych i przetwarza je tam. Zgoda z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz następnie przekazanie Organizatorowi wszelkich informacji oznacza równocześnie zgodę na ww transfer.
 9. Prywatność niepełnoletnich
  1. Tylko osoby które osiągneły 18 rok życia mogą rejestrować się na Platformie. Aby korzystać z Usług poprez Platformę trzeba mieć ukończone co najmniej 13 lat oraz do 18 roku życia tylko za pozwoleniem rodzica lub opiekuna.
  2. Organizator nie zbiera danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i dowiedziałeś się ż twoje dzieci przekazały Organizatorowi dane osobowe, Organizator prosi o kontakt w tej sprawie. Jeżeli Organizator zostanie świadomy faktu iż zostały mu przekazane dane osobowe przez dziecko poniżej 18 roku życia bez zgody rodziców lub opiekuna podejmie kroki aby usunąć te dane z serwerów.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Organizator poinformuje Użytkownika/Konsultanta o wszelkich zmianach, najpóźniej po zalogowaniu się Użytkownika/Konsultanta na indywidualne konto na Platformie, przed rozpoczęciem świadczenia Usług. W celu dalszego korzystania z Usług, niezbędna jest akceptacja zmian Regulaminu przez Użytkownika/Konsultanta.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Użytkownika, w Polityce Prywatności, oraz w Regulaminie Konsultanta zastosowanie mają postanowienia Umowy o Współpracę oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne.
  3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
  4. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie w całości, poza wyjątkiem, kiedy niniejszy Regulamin może być uzupełniony przez dodatkowe Regulaminy Organizatora, wytyczne, standardy, warunki dla specyficznych produktów, udogodnień, usług albo ofert.
 11. Kontakt
  1. Jeśli któraś z regulowanych kwestii w niniejszym Regulaminie budzi Twoje wątpliwości albo masz jakieś pytania związane z niniejszym Regulaminem, skontaktuj się z Organizatorem.
  2. Informacje kontaktowe dotyczące Organizatora:
   Konsult.Expert
   Ul. Rumiana 1e
   02-956 Warszawa
   Polska