REGULAMIN USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Polityka prywatności, bezpieczeństwa i plików cookie


Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą, mają znaczenie przepisane w Regulaminie.


 1. Zbieranie danych osobowych
 2. Administratorem Strony internetowej oraz administratorem danych osobowych Pacjenta i Konsultantów jest KE GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rumiana 1E (02-956), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000664732, NIP 9512430369,

  Dane osobowe przekazane przez Pacjentów za pośrednictwem formularza na Stronie internetowej są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celu:

  • przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością KE GROUP
  • udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i reklamacje,
  • realizacji akcji marketingowych mających na celu promocje produktów i usług oferowanych przez Administratora pod warunkiem, że Pacjent udzielił w tym zakresie odpowiednich zgód za pośrednictwem Strony internetowej,

  Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolne.Pacjent przyjmuje do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może uniemożliwić wykonanie właściwe usługi przez Administratora.

  Każdy Pacjent, który przekazuje swoje dane osobowe poprzez Stronę internetową ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia zgodnie z dyspozycją art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( z zastrzeżeniem danych objętych dokumentacją medyczną prowadzoną zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

  Pacjent może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w każdym momencie wysyłając e-mail na adres: info@konsult.expert

  Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Przetwarzanie danych osobowych
 4. Do przetwarzania danych osobowych Pacjentów dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.

  Administrator nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych poprzez świadczone usługi z wykorzystaniem Strony internetowej, osobom trzecim za wyjątkiem :

  • podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, zgodnie z postanowieniami art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • podmiotów świadczących usługi na rzecz KE GROUP na podstawie odrębnych umów,
  • sytuacji, gdy została wyrażona zgoda osób, których dane mają być przetwarzane,

  Administrator zobowiązany jest przed powierzeniem osobie trzeciej przetwarzania danych osobowych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych zgodnie z art. 36-39 Ustawy o ochronie danych osobowych.

  Korzystanie przez Pacjentów z części Usług na Stronie internetowej wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Pacjenta jest całkowicie dobrowolne, a brak tej zgody może skutkować niemożliwością skorzystania z części lub całości usług.

  Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane wyłącznie w celu, o którym mowa powyżej.

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

  Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, żądania ich poprawienia i usunięcia (za wyjątkiem danych objętych dokumentacją medyczną prowadzona zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

  Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Pacjentów innym podmiotom w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Usługi, na potrzeby której zostały zebrane.

  W razie zaprzestania świadczenia usługi Klinika/Ekspert zobowiązani będą do usunięcia danych osobowych ze wszystkich nośników informacji, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych prawem, np. gdy Klinika/Ekspert wykonując działalność leczniczą mają obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej swoich pacjentów, czyli osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych danego podmiotu leczniczego. Pośrednik medyczny przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi, że lekarz ma obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

  W przypadku gdy dokumentacja medyczna Pacjenta prowadzona będzie przez Klinikę/Eksperta w postaci elektronicznej, będzie spełniała warunki prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym:

  • zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;
  • integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
  • stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
  • identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych;
  • przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji,
  • funkcjonalność wydruku dokumentacji.

  Klinika/Ekspert zobowiązani są przez Administratora do zabezpieczania danych Pacjentów przed dostępem osób trzecich, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2005 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz wymaganiami zawartymi w innych przepisów prawa, które dotyczą dokumentacji medycznej. 5. Pliki Cookie
 6. Platforma może wykorzystywać Ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Pacjenta i Konsultanta podczas korzystania z Platformy.

  Pliki „cookies” (tzw. Ciasteczka) stanowią dane informatyczne. Są to w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Pacjentów, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Pacjenta lub Konsultanta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Pacjenta i Konsultanta oraz optymalizacji korzystania z ww. strony internetowej.

  Używane są również w celu tworzenia anonimowych, z agregowanych statystyk w Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Pacjent i Konsultant korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (z wyłączeniem personalnej identyfikacji Pacjenta).

  Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”- „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Pacjenta lub Konsultanta aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Pacjenta lub Konsultanta przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Pacjenta lub Konsultanta. Pliki „cookies”, wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej (w tym w szczególności Pacjentów), podlegają ich własnej polityce prywatności. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Pacjenta.

  Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pacjent i Konsultant mogą w każdej chwili usunąć pliki „cookies”, poprzez funkcje dostępne w używanej przez nich przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 7. Oświadczenie dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego przez Administratora oraz przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

  1. Pacjent akceptując Regulamin i Politykę Prywatności oświadcza, że został poinformowany przez KE GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664732.,  o następujących okolicznościach :
  2. 1) administratorem moich danych osobowych jest KE GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie,

   2) podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez KE GROUP niezbędnych czynności związanych z wykonaniem usług określonych w Regulaminie,

   3) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a także przysługują mi inne uprawnienia wynikające z tej ustawy;

   4) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności przez KE GROUP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


   Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 z późn. zm.).


  3. Pacjent akceptując Regulamin i Politykę Prywatności oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe i kompletne. Jednocześnie Pacjent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia KE GROUP w przypadku ich zmiany.

  4. Pacjent akceptując Regulamin i Politykę Prywatności wyraża zgodę na dokonywanie przez KE GROUP następujących czynności:
   • przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.),
   • używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – Dz.U. 2016.1489 z późn. zm.)