REGULAMIN USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


REGULAMIN UŻYTKOWNIKA

 1. DEFINICJE

 2. Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

  Organizator/Pośrednik medyczny – KE GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-956 Warszawa, ul. Rumiana 1e, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664732., za pośrednictwem którego sprzedawane będą usługi świadczone przez Klinikę;

  Administrator danych osobowych - Pośrednik medyczny/Organizator – KE GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-956 Warszawa, ul. Rumiana 1e, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664732., za pośrednictwem którego sprzedawane będą usługi świadczone przez Klinikę;

  Klinika - osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, świadcząca usługi o charakterze medycznym (w tym paramedycznym) Pacjentom, które za pomocą strony internetowej zgłosiły zainteresowanie z korzystania usług medycznych Ekspertów oferowanych przez Klinikę;

  Bazowy kurs wymiany walut - oznacza systemowy kurs wymiany używany przez platformę w dniu dokonania wyboru terminu potwierdzenia Konsultacji. Ten kurs nie obejmuje żadnych opłat ani prowizji od strony Konsult.expert. Konsult.expert nie ma żadnego wpływu na wysokość tego kursu i określa go na podstawie danych z jednej lub więcej stron trzecich, takich jak Europejski Bank Centralny (https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange) lub Narodowy Bank Polski (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html)

  Doradca - osoba fizyczna, wykazująca się szeroką wiedzą dotyczącą psychologii lub/albo psychodietetyki, lub/albo coachingu, lub/albo interwencji kryzysowej, lub medyczną , dostępna na Platformie. Doradca udziela podstawowych informacji o dostępności Usług świadczonych na niniejszej stronie, dostępności Ekspertów, Doradca jest uprawniony aby przeprowadzić rozmowę wstępną z Pacjentem, która pozwoli skierować go do odpowiedniego Eksperta. Doradca odpowiedzialny jest ponadto za tworzenie bloga. Usługi Doradcy są bezpłatne dla Pacjentów.

  Ekspert – lekarz lub inny specjalista służby zdrowia (np. psycholog, dietetyk), który współpracuje z Kliniką, ma założony swój Profil i który oferuje swoje usługi medyczne lub zdrowotne w ramach Kliniki, który posiada wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do wykonania usługi świadczenia zdrowotnego lub medycznego;

  Usługi medyczne – świadczone przez Klinikę usługi medyczne, w tym świadczenia zdrowotne i inne usługi mające na celu zachowanie lub przywrócenie dobrego stanu zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, w skład takich usług wchodzą: usługi psychologiczne, zabiegi estetyczne, dietetyczne;

  Świadczenie zdrowotne – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania, świadczone przez Ekspertów;

  Platforma/Serwis - niniejsza strona internetowa, do której prawa autorskie należą do Organizatora prowadzona pod adresem http://www.konsultexpert.pl, będąca narzędziem informatycznym umożliwiającym administrowanie procesem dotepnym dla Pacjenta, pozwalająca między innymi na kontakt pomiędzy Kliniką, Ekspertem a Pośrednikiem, skojarzenie Pacjenta z Ekspertem, optymalne wyszukanie przez Pacjenta Eksperta z danej specjalizacji i/lub z danego regionu. Pośrednik zapewnia wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu, które zapewniają właściwą jakość świadczonych usług drogą elektroniczną;

  Formularz - kwestionariusz, wymagający akceptacji Regulaminu, który po uzupełnieniu i przesłaniu Organizatorowi (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie) stanowi podstawę do utworzenia Profilu przez Eksperta;

  Hasło - ciąg znaków, ustalony samodzielnie przez Pacjenta , używany do identyfikacji oraz do uzyskania autoryzowanego dostępu do Profilu Eksperta na Platformie;

  Infolinia - telefoniczna obsługa Pacjenta i Konsultanta, dostępna pod numerem telefonu: +48 22 112 1025. Koszt połączenia naliczany jest zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych;

  Informacja handlowa - informacja przeznaczona bezpośrednio (lub pośrednio) do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy (z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się z określoną osobą za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz z wyłączeniem informacji o towarach i usługach, niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie), za którą nie przysługuje wynagrodzenie lub inne korzyści od producentów, sprzedawców i podmiotów świadczących usługi;

  Katalog - udostępniona na Platformie lista Konsultantów, na której umieszczone są informacje o Konsultantach (m.in. imię i nazwisko, języki, którymi Konsultant się posługuje, lokalizacja, specjalizacja Konsultanta, kwalifikowany wiek Pacjentów, doświadczenie, kwalifikacje zawodowe, metody konsultacji, biografia);

  Profil - aktualne informacje umieszczone w Serwisie przez Klinikę, zawierające opis specjalizacji, kwalifikacje i doświadczenie, oraz dostępność Eksperta; Nie wszystkie usługi wymienione w profilu Eksperta są świadczone online;

  Klient - Pacjent korzystający z usług Organizatora;

  Klient własny - Pacjent wprowadzony do korzystania z Platformy przez Eksperta;

  Kalendarz Wizyt - dostępne na Profilu wolne terminy, w których przyjmują Eksperci i w których można zarezerwować wizytę u Eksperta;

  Konsultacja - forma komunikacji Pacjenta z Ekspertem dostępnym na Platformie. Przebiega ona za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, udostępnianego przez Organizatora. Na Platformie dostępne są dwa rodzaje konsultacji: konsultacja pilna i konsultacja umówiona;

  Abonament – wykupiona okresowa usługa prowadzenia konsultacji z Ekspertem w postaci czatów i/lub video połączeń. W zależności od zakresu usługi -Abonament może być w wariancie „Podstawowym”, „Premium” i „VIP”;

  Okres Abonamentowy – okres przez jaki świadczona jest usługa Abonamentu na rzecz Pacjenta;

  Konsultacja pilna - konsultacja z Ekspertem aktualnie dostępnym na Platformie, po uprzednim potwierdzeniu dostępności. Przewidywany czas reakcji na potwierdzenie dostępności wynosi 24 godziny. Skorzystanie z tej formy nawiązania kontaktu może wymagać ponownego zalogowania Pacjenta i Eksperta na Platformie w dniu i godzinie odpowiadającej wybranemu terminowi;

  Konsultacja umówiona - konsultacja z Ekspertem na Platformie, możliwa po zalogowaniu się Katalogu oraz po wybraniu przez Pacjenta terminu (w oparciu o Kalendarz Wizyt dostępności wybranego Eksperta). Skorzystanie z tej formy nawiązania kontaktu wymaga ponownego zalogowania Pacjenta i Eksperta na Platformie w dniu i godzinie odpowiadającej wybranemu terminowi;

  Konsultant - Ekspert lub Doradca;

  Kontrahent - osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji z Organizatorem;

  Login - adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Pacjenta , używany podczas procesu rejestracji na Platformie oraz podczas każdorazowego korzystania z Platformy;

  Opłaty - ceny Konsultacji, ustalone indywidualnie przez każdego Eksperta dostępnego na Platformie, prezentowane na Profilach Ekspertów Platformy. Odnoszą się odpowiednio do 25 minut, albo 55 minut Konsultacji;

  Regulamin - niniejszy Regulamin;

  System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. Z 2014r. poz. 243 ze zm.);

  Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami Teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elektroniczną, służące do korzystania z Platformy;

  Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywanie danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. Z 2014 r., poz. 243 ze zm.);

  Treści – tekst, grafika, zdjęcia, muzyka, oprogramowanie, audio, wideo, informacje oraz inne materiały;

  Treści “nazwa firmy” – wszelkie treści, które Organizator udostępnia za pośrednictwem Platformy lub są one związane z działaniami promocyjnymi, portalami społecznościowymi. To także treści licencjonowane od strony trzeciej, z wyłączeniem zawartości udostępnionej przez Pacjenta usługi;

  Treści Eksperta Pacjenta – wszelkie treści, które zostały przez Pacjentów platformy dodane, przekazane, opublikowane, zgłoszone lub są zawarte w ich ofertach, profilu Eksperta czy też działaniach promocyjnych i są dostępne za pośrednictwem Platformy;

  Umowa - umowa o świadczenie Usług między Pacjent Kliniką a Organizatorem. Regulamin stanowi integralną część Umowy;

  Usługi - świadczone drogą elektroniczną - usługi świadczone przez Organizatora, poprzez stronę internetową Usługi Ekspertów – Konsultacja z Ekspertem dostępnym na Platformie, służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi mogą być usługami psychologicznymi, psychiatrycznymi, psychodietetycznymi lub dietetycznymi;

  Pacjent - osoba fizyczna, Klient korzystający w jakikolwiek sposób z Serwisu, który jest zainteresowany wizytą u Eksperta, który po zalogowaniu się, korzysta z Serwisu konsultexpert.pl, za pośrednictwem którego sprzedawane są usługi świadczone przez Klinikę;

  Waluta Klienta - oznacza walutę, w której Pacjent będzie płacił za swoją konsultacje. W momencie w którym Klient potwierdza Konsultacje lub dokona wyboru terminu Konsultacji, Platforma wybierze Walutę Klienta na podstawie kraju pochodzenia Klienta określonego przez (i) logikę platformy (ii) metodę płatności; lub (iii) poprzez obie te metody. Konsult.expert obsługuje ograniczoną ilość walut jako Walut Klienta. Waluta Klienta dla konkretnej konsultacji może się różnić od odpowiedniej Walucie Konsultanta;

  Waluta Konsultanta - oznacza domyślna waluta przypisana dla kraju zamieszkania Konsultanta. Dla przykładu, Waluta Konsultanta dla Konsultanta mieszkającego w Polsce byłaby Polska Złotówka, tym samym Waluta Konsultanta dla Konsultanta mieszkającego w Niemczech byłoby Euro;

  Zmodyfikowany kurs wymiany walut - oznacza kurs wymiany liczony po dodaniu prowizji do Bazowego kursu wymiany walut. Ta prowizja jest opłatą naliczaną przez Konsult.expert za koszty przetrzymania oraz za ryzyko walutowe;


 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 4. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną na Stronie internetowej, a także podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

  Wraz z rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej, Pacjent akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Pacjent może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług i opuścić Stronę internetową.

  Pacjent przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie stanowi podstawy do składania przez niego reklamacji lub kierowania roszczeń wobec Organizatora.

  Zakazane jest dostarczanie przez Pacjenta treści o charakterze bezprawnym oraz inne wykorzystywanie przez Pacjenta Usług, w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami, a także w jakikolwiek inny sposób naruszający interesy lub wizerunek Organizatora.

  Organizator, w zakresie usług związanych z realizacją akcji promocyjnych, stosować będzie odrębne regulaminy lub warunki promocji, które są udostępnione Pacjentom i Konsultantom na Platformie. Warunkiem świadczenia takich usług jest zaakceptowanie przez Pacjenta i Konsultanta właściwego regulaminu akcji promocyjnej.

  Pacjent, poprzez rejestrację na Platformie i korzystanie z Usług dostępnych na stronie internetowej, oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu jak również z Polityką Prywatności Organizatora oraz że akceptuje ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  Regulaminy są udostępniane nieodpłatnie na Platformie, a także – na żądanie Konsultanta lub Pacjenta – w taki sposób, który umożliwia Konsultantowi lub Pacjentowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminów za pomocą systemu teleinformatycznego.

  Pacjent/Konsultant, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (a także – w przypadku podania numeru telefonu – na komunikację telefoniczną), prowadzoną przez Organizatora w celu umożliwienia sprawnej realizacji Usług i Usług Psychologicznych, przekazywania Informacji Handlowej, a także w celu informowania o zmianach Regulaminu. Komunikacja odbywa się na koszt Organizatora.

  Informacje zawarte na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 5. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG/WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 6. Organizator świadczy następujące Usługi:

  • Organizację dostępu Pacjenta i Konsultanta do Platformy;
  • Organizację połączeń Konsultanta z Pacjentem za pośrednictwem Platformy;
  • Obsługę Platformy;
  • Transfer danych między Pacjentem a Konsultantem, poprzez Platformę;
  • Udostępnianie informacji o świadczeniach udzielanych przez Konsultantów;
  • Umożliwianie kontaktu z Konsultantami i Pacjentami;
  • Rejestrację Profilu;
  • Zapewnienie Platformy rozliczeniowej pomiędzy Pacjentem a Ekspertem za świadczone usługi przez Organizatora.

  Organizator świadczy Usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dostępność Konsultacji i Porad w danej chwili uzależniona jest od dostępności Konsultantów.

  Konsultacje oraz Porady odbywają się za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego, w ramach Platformy. 7. DZIAŁANIE SERWISU/PLATFORMY.

 8. Platforma może być używana wyłącznie w celu oferowania oraz rezerwowania i odbywania Konsultacji i Porad. Wspomniane Konsultacje i Porady są oferowane na Platformie przez Konsultantów. Niezarejestrowani goście mają wgląd w Platformę, jednak jeśli chcą skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Platformę muszą najpierw założyć konto.

  Organizator udostępnia Platformę online tworzącą marketplace pozwalający na skontaktowanie się Pacjenta z Konsultantem oraz zarezerwowanie wizyty.

  Organizator nie jest podmiotem odpowiedzialnym za Konsultantów, ani ich pracodawcą.

  Organizator nie kontroluje i nie odpowiada za Konsultantów oraz treści ich ofert.

  Serwis jest stworzony, aby stworzyć technologiczną możliwość Konsultantom i Pacjentom łączenia się, rezerwowania Wizyt, zgodnie z kalendarzem Wizyt, i odbywania Konsultacji. Organizator nie kontroluje i nie jest obowiązany do kontrolowania tytułu prawnego i prawdziwości treści ofert Ekspertów.

  Organizator nie monitoruje ani nie weryfikuje posiadanych przez Ekspertów uprawnień do wykonywania zawodu lub innych uprawnień związanych z deklarowaną przez Eksperta specjalizacją.

  Organizator nie monitoruje ani nie weryfikuje posiadanych przez Ekspertów wiedzy, doświadczenia, wizerunku ani innych informacji istotnych dla Pacjenta. 9. ZASADY PŁATNOŚCI PACJENTA

 10. Eksperci świadczą Konsultacje odpłatnie na podstawie niniejszego Regulaminu. Pacjent akceptuje fakt, że korzystanie z Konsultacji Ekspertów jest odpłatne. Organizator, mając upoważnienie od Eksperta, będzie – w imieniu Eksperta – pobierał od Pacjenta Opłaty z tytułu Konsultacji Ekspertów.

  Taki sposób regulowania Opłat będzie równoznaczny z wniesieniem Opłaty bezpośrednio na rzecz Eksperta. Wysokość Opłaty obejmować będzie podatki wynikające z przepisów prawa. Opłaty wnoszone przez Pacjenta mają charakter ostateczny i bezzwrotny, chyba, że Organizator zadecyduje inaczej.

  Wszystkie Opłaty są należne natychmiast. Organizator umożliwi realizację płatności, a następnie prześle Pacjentowi (za pośrednictwem poczty elektronicznej) potwierdzenie płatności.

  Organizator, w stosunkach między Ekspertem a Pacjentem, zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości powyższych Opłat. Wysokość opłat jest każdorazowo umieszczana na Stronie internetowej. Organizator może udostępniać niektórym Pacjentom oferty promocyjne lub udzielać zniżek, które mogą spowodować różnice w wysokości kwot naliczanych z tytułu tych samych lub podobnych Konsultacji Ekspertów, uzyskiwanych poprzez korzystanie z Platformy.

  Pacjent akceptuje fakt, że oferty promocyjne oraz zniżki, jeżeli nie zostały mu udostępnione, nie mają żadnego wpływu na korzystanie przez niego z Konsultacji Eksperta ani na wysokość naliczanych Opłat. Taka struktura płatności ma zapewnić pełne wynagrodzenie Eksperta z tytułu świadczonej Konsultacji Eksperta. Po skorzystaniu z Konsultacji, Pacjent będzie mógł wyrazić opinię na temat Eksperta.

  Na żądanie Pacjenta, Organizator, po otrzymaniu stosownego zgłoszenia na pocztę elektroniczną (na adres e-mail: client@konsult.expert.), wystawi w imieniu Eksperta fakturę w formie pdf, która będzie dostępna (do pobrania) na Profilu Eksperta.

  Ekspert nie jest uprawniony do pobierania od Pacjenta dodatkowego (innego niż określone w Regulaminie) wynagrodzenia za Konsultacje.

  Doradca, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nie jest uprawniony do pobierania od Pacjenta jakiegokolwiek wynagrodzenia za udzielenie mu Porady.

  Wszelkie postanowienia dotyczące Eksperta stosuje się wobec Doradcy odpowiednio, poza wynagrodzeniem

  Opłaty podane w Cenniku są kwotami brutto, wyrażonymi w polskich złotych, euro oraz dolarach amerykańskich. Są one wiążące w chwili potwierdzenia Abonamentu, w chwili potwierdzenia Konsultacji (w przypadku pilnej konsultacji) lub po dokonaniu wyboru terminu Konsultacji (w przypadku umówionej Konsultacji). 11. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 12. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i własności przemysłowej do Strony internetowej oraz jej poszczególnych elementów są zastrzeżone.

  Pacjent może korzystać ze Strony internetowej w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach określonych Regulaminem. Korzystanie ze Strony internetowej nie oznacza nabycia przez Pacjenta jakichkolwiek praw do treści w niej zawartych. 13. WALUTY

 14. Każda konwersja walut jest przetwarzana za pomocą przelicznika walut. Konsult.expert będzie przetwarzać wymianę walut w następujących sytuacjach:

  Waluta Klienta jest inna niż Waluta Konsultanta, w momencie, w którym Klient potwierdza Konsultacje lub dokona wyboru terminu Konsultacji, Konsult.expert przeliczy końcowy koszt Konsultacji w Walucie Klienta poprzez zastosowanie bądź Bazowego kursu wymiany walut bądź zmodyfikowanego kursu wymiany walut do końcowego kosztu w Walucie Konsultanta. Klient będzie miał wgląd w rzeczywisty kurs wymiany jaki zostanie zastosowany.

  Jeżeli potwierdzona Konsultacja jest modyfikowana lub anulowana, kurs wymiany stosowany dla ewentualnych dopłat lub zwrotów Klientowi będzie taki sam jak przy pierwotnej zapłacie.

  Klient ma wgląd w rzeczywisty kurs wymiany walut który został do jego transakcji zastosowany. Tam, gdzie zastosowano zmodyfikowany kurs wymiany walut, Klient będzie widział kurs wraz z prowizją. Rzeczywisty kurs (oraz prowizja wliczona do ww kursu) będą wyszczególnione w rachunku wystawionym za Konsultacje. 15. PROMOCJE

 16. Organizator może, wedle swojego uznania, tworzyć linki promocyjne, które można wykorzystywać do doładowania salda Konta lub wymieniać je na inne funkcje lub korzyści związane z usługami lub Konultacjami Ekspertów, z zastrzeżeniem wszelkich dodatkowych postanowień, które Organizator może wprowadzić w odniesieniu do konkretnych linków promocyjnych (zwanych dalej „Linkami Promocyjnymi”).

  Pacjent i Konsultanci zgadzają się, że Linki Promocyjne:

  • Muszą być wykorzystywane przez grupę docelową, dla której są przeznaczone, jak również w przewidzianym dla nich celu oraz w sposób zgodny z prawem;
  • Nie mogą być powielane, sprzedawane ani przenoszone w żaden sposób, ani też powszechnie udostępniane (publikowane w sposób ogólnodostępny ani
   w żaden inny sposób), chyba, że za wyraźną zgodą Organizatora;
  • Mogą być unieważniane przez Organizatora z dowolnego powodu, bez ponoszenia przez Organizatora jakiejkolwiek odpowiedzialności;
  • Mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z konkretnymi postanowieniami ustanowionymi przez Organizatora w odniesieniu do tego rodzaju Linków Promocyjnych;
  • Nie podlegają wymianie na gotówkę;
  • Mogą wygasnąć przed ich wykorzystaniem przez Pacjenta.

  Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub odliczenia salda lub innych korzyści uzyskanych poprzez wykorzystanie Linków Promocyjnych przez Pacjenta
  w przypadku, gdy Organizator stwierdzi lub uzna, że wykorzystanie lub zrealizowanie Linku Promocyjnego miało charakter błędu, oszustwa, działania niezgodnego
  z prawem lub naruszenia postanowień obowiązujących w odniesieniu do danego Linku Promocyjnego lub postanowień niniejszego Regulaminu. 17. REJESTRACJA KONTA

 18. Aby mieć dostęp do narzędzi Platformy oraz aby zarezerwować Wizytę, Pacjent powinien się zarejestrować (utworzyć konto).

  Zarejestrowanie się jest możliwe bezpośrednio poprzez Platformę lub logując się za pomocą kont serwisów społecznościowych („KSS”) (w szczególności poprzez Facebooka; tego typu konta „Konto Strony Trzeciej”).

  Jedną z funkcjonalności Platformy jest możliwość połączenia jej z innymi kontami Stron Trzecich poprzez dostarczenie loginu do konta Strony Trzeciej, lub zezwalając na dostęp do tego konta.

  Akceptując i wykorzystując taką drogę rejestracji na Platformie Pacjent potwierdza, że jest uprawniony do udostępniania danych Strony Trzeciej lub że jest uprawniony do dostarczania informacji o Stronie Trzeciej (w szczególności takich serwisów jak Facebook), bez łamania postanowień przez siebie zaakceptowanych oraz bez zobowiązania Organizatora do płacenia jakichkolwiek opłat, a także bez powodowania, że Organizator stanie się podmiotem jakichkolwiek ograniczeń faktycznych lub prawnych w użytkowaniu przez Stronę Trzecią.

  Dostarczając Organizatorowi dostęp do kont Strony Trzeciej, Pacjent akceptuje, że Organizator będzie miał dostęp i będzie przechowywał (jeśli dotyczy) wszystkie informacje, które udostępnił Pacjent w Profilu Strony Trzeciej, co oznacza, że informacje te będą publikowane na Platformie i przez stronę, na której znajduje się profil Pacjenta Platformy.

  O ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, cała zawartość (jeśli w ogóle) będzie uważana za zawartość Pacjenta/Konsultanta dla wszystkich celów niniejszego Regulaminu.

  W zależności, jakie ustawienia prywatności są wybrane na profilu należącego do Strony Trzeciej, takie informacje pojawią się na Platformie (strona, aplikacja, usługi).

  Jeśli dostęp Organizatora do kont Strony Trzeciej zostanie wypowiedziany przez Stronę Trzecią, treści te nie będą dłużej dostępne na Platformie.

  Każdy Pacjent ma możliwość wyłączenia dostępu Organizatora do kont/ profilów Stron Trzecich w każdej chwili, poprzez zmianę ustawień w zakładce „Ustawienia”.

  Organizator nie opiniuje treści zaciągniętych z kont/profili Strony Trzeciej w szczególności nie bada rzetelności tych informacji, podstawy prawnej i zgodności z przepisami. Organizator nie jest odpowiedzialny za treści zaciągnięte z kont/profili Strony Trzeciej.

  Konto oraz strona profilowa na Platformie zostanie stworzona, aby umożliwić korzystanie z Platformy (bazując na informacjach, jakie zostały dostarczone bezpośrednio lub za pomocą konta/ profilu Strony Trzeciej).

  Nie wolno posiadać więcej niż jednego (1) konta na Platformie.

  Pacjent, akceptując regulamin, akceptuje dostarczenie informacji rzetelnych, aktualnych i kompletnych oraz zobowiązuje się, że należy je aktualizować, aby były rzetelne, aktualne i kompletne.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia/wypowiedzenia konta Pacjenta na Platformie, jeśli ujawni, że zostało stworzone więcej niż jedno konto lub jeżeli informacje podane w procesie rejestracji lub później okażą się nieprawdziwe, sfałszowane, nieaktualne, niekompletne, lub w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin.

  Właściciel danego konta jest wyłącznie odpowiedzialny za hasło do tego konta Platformy.

  Właściciel danego konta zobowiązuje się nie udostępniać hasła osobom trzecim oraz rozumie, że bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie aktywności związane
  z kontem, bez względu na to, czy te aktywności były autoryzowane przez właściciela konta. W razie jakiegokolwiek bezprawnego użycia konta, właściciel konta jest zobligowany zgłosić tę aktywność bezpośrednio do Organizatora. 19. BRAK WERYFIKACJI

 20. Organizator nie weryfikuje Ekspertów ani zamieszczanych przez Kliniki ofert.

  Organizator nie poświadcza za osoby korzystające z Platformy.

  Każde odniesienie w serwisie w stosunku do Eksperta jako „zweryfikowany” lub o podobnym znaczeniu wskazuje wyłącznie, że zakończony został proces weryfikacji lub proces identyfikacji i nie oznacza niczego innego. Taki opis nie jest potwierdzeniem, certyfikacją, ani gwarancją Organizatora w stosunku do żadnego Eksperta, włączając w to potwierdzenie jego tożsamości oraz faktu, czy jest on godny zaufania, doświadczony, profesjonalny i rzetelny. Informacje takie mają jedynie pomóc w podjęciu decyzji przez Pacjenta, czy Ekspert, z którym kontaktuje się Pacjent jest osobą właściwą, z uwagi na zakres pomocy jakiej potrzebuje Pacjent.. Organizator rekomenduje, by zawsze upewnić się co do osoby, z którą wchodzi się w jakiekolwiek interakcje.

  Używając Platformy, Pacjent akceptuje fakt, że wszelkie środki prawne lub odpowiedzialność, której się Pacjent domaga za działania lub zaniedbania Ekspertów lub podmiotów trzecich, będzie ograniczona do roszczeń skierowanych bezpośrednio w stosunku do konkretnego Eksperta lub Kliniki lub podmiotu trzeciego, który spowodował szkodę. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 21. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 22. Organizator zobowiązuje się do świadczenia Usług w godzinach określonych w Regulaminie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • Przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi, ograniczenia dostępności Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy;
  • Wysyłania na adresy e-mail Pacjentów i Konsultantów, komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, związanych z funkcjonowaniem usług, odbytych lub planowanych konsultacji (w tym w szczególności informacji o zmianach regulaminów oraz o regulaminach promocji);
  • Modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania Platformy, bez wcześniejszego powiadomienia o takim zamiarze;
  • Udostępniania danych Konsultantów (wymaganych przepisami prawa) oraz Kalendarzy Wizyt;
  • Niezwłocznego powiadamiania o niedostępności Konsultanta, która jest skutkiem okoliczności zaistniałych już po dokonaniu wyboru terminu przez Pacjenta i zaproponowania innego Konsultanta w pierwotnie wybranym przez Pacjenta terminie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, usunięcia wszelkich danych Pacjentów i Konsultantów w zakresie dozwolonym prawem, w szczególności z zastrzeżeniem przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej przez Konsultantów. Organizator zobowiązuje się do zachowania w pełnej poufności danych osobowych uzyskanych od Konsultantów i Pacjentów.

  Pacjent i Konsultant przyjmują do wiadomości, iż nagrywanie dźwięku i obrazu podczas Konsultacji jest obustronnie zakazane. Pacjent i Konsultant obowiązują się do nieudostępniania dźwięku i obrazu osobom nieuprawnionym. W przypadku Konsultacji odbywających się wyłącznie za pomocą czatu, zarówno Pacjent jak i Konsultant nie zachowują treści Konsultacji i nie udostępniają treści osobom nieuprawnionym.

  Nagrywanie dźwięku i obrazu jest dozwolone przez Eksperta wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Pacjenta oraz wyłącznie w celach wskazanych w Regulaminie:

  • Nagranie wymagane na użytek konsultacji Pacjenta przez Eksperta z innym Ekspertem,
  • W procesie certyfikacji Eksperta w szkoleniu psychoterapeutycznym lub terapeutycznym.


 23. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 24. Pacjentowi przysługuje prawo do zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji, w związku ze świadczeniem Konsultacji oraz Porad.

  Reklamacje Pacjentów zostaną przesłane Konsultantom za pośrednictwem Platformy.

  Reklamacje powinny zawierać co najmniej:

  a) imię i nazwisko Pacjenta,

  b) dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej,

  c) opis problemu będący przedmiotem reklamacji,

  d) datę zaistniałego zdarzenia, świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi przez Organizatora lub uwag dotyczących Pacjenta lub Konsultanta.

  Organizator pełni rolę mediatora w sporze pomiędzy Pacjentem a Konsultantem, dążąc przy tym do polubownego rozwiązania sporu. W przypadku wystąpienia którejkolwiek ze stron na drogę sądową, strony zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, które nie pozostają w ścisłym i bezpośrednim związku ze świadczeniem usług na niniejszej stronie przez Organizatora.

  W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przez Konsultantów oraz za popełnione przez nich błędy. Nieprawidłowe działanie Platformy (w tym kwestie techniczne) należy zgłaszać:

  • Pod numer telefonu +48 533 337 890;
  • Pisemnie na adres e-mail: support@konsult.expert;
  • Pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora:
   Konsult.Expert, ul. Rumiana 1e, 02-956 Warszawa.

  Reklamacje związane z postępowaniem Konsultantów należy zgłaszać:

  • Pisemnie na adres e-mail: client@konsult.expert
  • Pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora:
   Konsult.Expert, Ul. Rumiana 1e, 02-956 Warszawa

  Konsult.Expert, Ul. Rumiana 1e, 02-956 Warszawa

  Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji dotyczących nieprawidłowego działania Platformy (i związanych z nią kwestii technicznych) następuje niezwłocznie (w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej), odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia Organizatorowi ewentualnych nieprawidłowości. Termin rozpatrywania reklamacji dotyczących Konsultantów wynosi 30 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji.


 25. WARIANTY ABONAMENTU

 26. W przypadku wykupienia usługi abonamentowej, Ekspert może świadczyć na rzecz Pacjenta Konsultacje, w postaci Abonamentu, które mogą mieć trzy warianty:

  1. Wariant „Podstawowy” - W tym Wariancie Pacjent („Klient Subskrypcyjny”) otrzymuje nieograniczony dostęp do usługi „Czat z Ekspertem”. Logując się na swoje konto Pacjent może pisać do swojego Eksperta poprzez Czat. Ekspert zobowiązuje się do odpisywania najpóźniej 24 godziny od otrzymania wiadomości Czatowej od swojego Klienta Abonamentowego. Ekspert zobowiązuje się odpisywać co najmniej pięć razy w tygodniu.
  2. Wariant „Premium” - W tym Wariancie Klient Abonamentowy otrzymuje nieograniczony dostęp do usługi „Czat z Ekspertem”. Logując się na swoje konto Klient Abonamentowy może pisać w każdej chwili do swojego Eksperta poprzez Czat. Ekspert zobowiązuje się do odpisywania Klientowi Abonamentowemu co najmniej 1 raz dziennie, najpóźniej 24 godziny od otrzymania Wiadomości Czatowej od swojego Klienta Abonamentowego. Ekspert zobowiązuje się odpisywać co najmniej pięć razy w tygodniu. Ponadto, w Wariancie „Premium”, Klient Abonamentowy ma prawo w do jednej Konsultacje Wideo bez dodatkowych opłat.
  3. Wariant „VIP” - W tym Wariancie Klient Abonamentowy otrzymuje nieograniczony dostęp do usługi „Czat z Ekspertem”. Logując się na swoje konto Klient Abonamentowy może pisać w każdej chwili do swojego Eksperta poprzez Czat. Ekspert zobowiązuje się do odpisywania Klientowi Abonamentowemu co najmniej raz dziennie, najpóźniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny od otrzymania Wiadomości Czatowej od swojego Klienta Abonamentowego. Ekspert zobowiązuje się odpisywać co najmniej pięć razy w tygodniu. W Wariancie „Premium” Klient Abonamentowy ma prawo do 2 dwóch Konsultacji Wideo bez dodatkowych opłat.


 27. WARUNKI REZYGNACJI Z ABONAMENTU I/LUB KONSULTACJI

 28. Warunki rezygnacji z Abonamentu przez Pacjenta:

  • Rezygnacja z Abonamentu podczas trwania Okresu Abonamentowego skutkuje anulacją świadczonej usługi. Zwrot opłaty za część Okresu Abonamentowego jest możliwa tylko w przypadku, w którym Ekspert obowiązany do świadczenia swoich obowiązków w ramach danego Wariantu Abonamentu nie wywiązuje się z obowiązków lub wywiązuje się w sposób nierzetelny, nieterminowy (np. Ekspert, który, ze swojej winy, nie odpisuje na wiadomości od Klienta Abonamentowego w ciągu 24 godzin od otrzymania ww. wiadomości).
  • Odwołanie przez Pacjenta Konsultacji, z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem Konsultacji, skutkuje zwrotem Opłaty uiszczonej przez Pacjenta;
  • Odwołanie przez Pacjenta Konsultacji, z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem Konsultacji, skutkuje zwrotem 70% Opłaty uiszczonej przez Pacjenta;
  • Brak informacji o odwołaniu przez Pacjenta Konsultacji lub odwołanie pilnej konsultacji skutkuje brakiem zwrotu opłaty uiszczonej przez Pacjenta.
  • Pacjent odwołuje Konsultację poprzez swój Profil na Platformie lub za pomocą wiadomości e – mail przesłanej na adres: client@konsult.expert, wskazując w treści:
   • Imię i nazwisko Pacjenta (lub pseudonim);
   • Termin Konsultacji;
   • Imię i nazwisko Eksperta albo numer Konsultacji.


 29. WYMAGANIA TECHNICZNE

 30. Korzystanie z Platformy wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator:

  • Urządzenie z systemem operacyjnym Microsoft Windows lub OS z dostępem do sieci Internet i minimalną prędkością łącza Video 320 kbps I Audio 50 kbps;
  • Zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 i 11 lub Opera. Przeglądarka internetowa musi obsługiwać aplikacje niezbędne do poprawnego połączenia z Systemem Teleinformatycznym;
  • Uruchomienie i włączenie obsługi JavaScript (najnowszy);
  • Aktywne konto e-mail;
  • Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu to 320 x 240 pikseli;
  • Połączenie z Platformą odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL;
  • System Teleinformatyczny Platformy umożliwia korzystanie ze wszelkich funkcjonalności Platformy na urządzeniach Android I Firefox dla Android. Korzystanie z funkcjonalności Platformy Konsult.Expert na urządzeniach IOS może być ograniczone;

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłania danych, Organizator podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.

  Konsultant i Pacjent ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Konsultanta i Pacjenta wymagań określonych w niniejszym rozdziale. 31. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

 32. Na Platformie mogą znajdować się linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych.

  Organizator nie sprawdza ani nie ponosi odpowiedzialności za podmioty zewnętrzne, w tym prawdziwości, rzetelności, jakości i kompletności treści usług, wyświetlanych linków, ani innych działań prowadzonych przez podmioty trzecie.

  Akceptując niniejszy Regulamin Pacjent zgadza się, że Organizator w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za towary, usługi, informacje lub treści dostępne za pośrednictwem witryn podmiotów zewnętrznych, ani żadnych innych elementów związanych z podmiotami zewnętrznymi, w tym szczególnie za związane z nimi szkody lub straty.

  Każde odniesienie Platformy do podmiotu trzeciego nie oznacza poparcia lub rekomendacji przez Organizatora. 33. WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU /PLATFORMY

 34. Każdy Pacjent/Konsultatnt ponosi pełną odpowiedzialność za informacje, opinie, wiadomości, komentarze, zdjęcia, filmy, grafiki, zdjęcia i inne treści i materiały, które w jakikolwiek sposób zostały przekazane przez niego do serwisu.

  Nie można w żaden sposób udostępniać na Platformie materiałów chronionych prawem autorskim osób trzecich, znaków towarowych lub jakiegokolwiek innego prawa własności bez zgody właściciela praw autorskich. Ciężar ustalenia czy materiały są chronione prawem autorskim należy do Pacjenta i Konsultanta.

  Pacjent/Konsultant ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, naruszenia prywatności, praw reklamowych lub jakiejkolwiek innej szkody. 35. NIEUPOWAŻNIONE/NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA

 36. Korzystając z Platformy, Pacjent oraz Konsultant zobowiązują się powstrzymywać od następujących czynności:

  • Zniesławiania, wykorzystywania, nękania, prześladowania, grożenia lub naruszania jakichkolwiek innych praw, takich jak prawo do prywatności i dobrego imienia innych;
  • Używania wulgaryzmów oraz wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe;
  • Omawiania lub nakłaniania do nielegalnej działalności, lub podejmowania działań niezgodnych z prawem;
  • Udostępniania w jakikolwiek sposób treści lub komentarzy o charakterze seksualnym;

  Ponadto, korzystającym z Platformy:

  • Zabrania się Udostępnianie treści związanych z wykorzystywaniem dzieci lub przemocą w stosunku do dzieci i małoletnich oraz okrucieństwem wobec zwierząt;
  • Zabrania się zamieszczania jakichkolwiek materiałów chronionych prawami autorskimi lub znakami towarowymi bez wyraźnej zgody właściciela;
  • Zabrania się rozpowszechniania jakichkolwiek niedozwolonych przez Organizatora reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid” ani żadnych innych form nagabywania;
  • Zabrania się używania jakichkolwiek pomocy podobnych do robotów, programów komputerowych i tym podobnych dla uzyskania dostępu do Platformy;
  • Zabrania się podejmowanie jakichkolwiek działań zbyt obciążających strukturę Platformy;
  • Zabrania się zmieniania, przerabiania lub wpływania na opinie i komentarze zamieszczone przez innych uczestników usług na Platformie;
  • Zabrania się umieszczania treści przeciwnych do dobrego imienia wizerunku i reputacji Organizatora.

  Lista z niniejszego rozdziału zawiera przykłady zakazów, nie jest kompletna i nie wyklucza innych przykładów naruszeń zasad Platformy.

  Organizator zastrzega sobie prawa do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do danego konta, permanentnego usunięcia danego konta lub usunięcia dowolnych Treści bez podania przyczyny i bez uprzedniego powiadomienia, z dowolnego powodu lub bez powodu, za każde działanie będące w ocenie Organizatora uznane za niewłaściwe lub mające negatywny wpływ na świadczone usługi przez Organizatora. 37. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 38. Każdemu Pacjentowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

  1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;

  2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

  3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jego dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

  4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

  5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

  6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

  7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

  8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych

  Szczegółowe informacje o zbieranych przez Administratora danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies zawiera Polityka Prywatności, udostępniona na Stronie internetowej, która stanowi integralną część Regulaminu. 39. PRAWA WŁASNOŚCI

 40. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, to wszelkie informacje i ekrany pojawiające się na tej stronie, w tym dokumenty, usługi, projekt strony, teksty, grafiki, loga, obrazki i ikony, a także ich rozmieszczenie, są wyłączną własnością Organizatora.

  Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie zaznaczone, że stanowią własność innego podmiotu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

  Wyjątki stanowią przypadki wymagane lub ograniczone przez obowiązujące prawo, każdej reprodukcji, dystrybucji, modyfikacji, retransmisji lub publikacji jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim jest ściśle zabronione bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich bądź licencji.

  Organizator nie udziela żadnych praw do witryny lub jakichkolwiek materiałów oraz zabrania edycji, kopiowania, powielania, tworzenia dzieł pochodnych, inżynierii wstecznej, zmian, modyfikacji, poprawek Platformy lub jakichkolwiek materiałów znajdujących się na Platformie. 41. ZABLOKOWANIE KONTA

 42. Organizator może dezaktywować lub blokować oferty, opinie lub inne Treści Pacjenta, anulować wszystkie oczekujące lub potwierdzone rezerwacje, ograniczyć użycie lub dostęp do konta na Platformie, a także tymczasowo lub trwale zawiesić konto, gdy stwierdzi:

  • Istotne naruszenie warunków lub zasad Regulaminu,
  • Podanie nieprawdziwych, sfałszowanych, nieaktualnych lub niekompletnych informacji podczas rejestracji konta na Platformie,
  • Naruszenie obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych lub prawa osób trzecich;
  • Że jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa.


 43. ZMIANY REGULAMINU

 44. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na Stronie internetowej.

  Zmiany Regulaminu mogą nastąpić z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności na Stronie internetowej lub konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do zmienionego stanu prawnego lub zakresu prowadzonej działalności przez Organizatora.

  Pacjenci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Stronie internetowej.

  Zmiany do Regulaminu są skuteczne dla Pacjenta z dniem gdy zapoznał się z ich treścią lub mógł zapoznać się z ich treścią na Stronie Internetowej.

  Wszelkie spory powstałe na tle korzystania ze Strony internetowej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 45. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 46. Organizator nie świadczy żadnego rodzaju usług medycznych, nie jest służbą zdrowia ani jej częścią. Treści Platformy są zaprojektowane tak, aby wspierać usługi, ale nie interweniują ani nie zastępują związku pomiędzy Pacjentem a Ekspertem.

  Treści zamieszczone na Platformie nie mogą być interpretowane jako zalecenia profesjonalnego doradcy.

  Platforma nie jest przeznaczona do diagnozowania lub leczenia medycznego.

  W żadnym wypadku nie wolno lekceważyć porady specjalisty bądź opóźniać działań lub poszukiwań z powodu jakichkolwiek treści, które zawiera Platforma. Treści Platformy nie mogą być interpretowane jako zalecenia medyczne albo profesjonalne doradztwo. 47. INFORMACJE ZWROTNE

 48. W przypadku wysyłania lub przekazywania jakichkolwiek komunikatów, komentarzy, pytań, sugestii lub podobnych treści do Organizatora, listownie, e-mailem, telefonicznie bądź przy pomocy dowolnego innego środka przekazu, sugerujących rekomendowanie zmian dotyczących Platformy, Usług lub Materiałów, w tym, bez ograniczeń nowych funkcji odnoszących się do wszystkich takich opinii, nie będą traktowane, jako poufne ani zastrzeżone. Organizator może przypisać sobie do nich wszelkie prawa, tytuły i zainteresowania i swobodnie korzystać z nich bez jakichkolwiek zarzutów lub rekompensaty. 49. SPORY PRAWNE

 50. Warunki określone w niniejszym Regulaminie będą podlegały prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z polskim prawem.

  Jakiekolwiek roszczenia lub spory przeciwko Organizatorowi będą rozpoznawane wyłącznie przez sądy polskie, według właściwości siedziby Organizatora. 51. MODYFIKACJE

 52. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania Platformy albo do zmiany warunków, w tym kosztów obsługi, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

  Jeżeli warunki ulegną zmianie, informacja o modyfikacji będzie przekazana przez Organizatora przez Platformę lub też w inny sposób za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

  Kontynuując korzystanie z Platformy po umieszczeniu przez Organizatora informacji o modyfikacji Platformy lub poprzez powiadomienie o modyfikacji, Pacjent akceptuje zmodyfikowane warunki. Jeśli zmienione warunki nie są akceptowalne, Pacjent powinien zaprzestać z korzystania z Platformy.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------