REGULAMIN USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


REGULAMIN UŻYTKOWNIKA

 1. DEFINICJE
   1. Bazowy kurs wymiany walut - oznacza systemowy kurs wymiany używany przez platformę w momencie dokonania wyboru terminu lub w chwili potwierdzenia Konsultacji. Ten kurs nie obejmuje żadnych opłat ani prowizji od strony Konsult.expert. Konsult.expert ustanawia Bazowy kurs wymiany walut na podstawie danych z jednej lub więcej stron trzecich, takich jak Europejski Bank Centralny (https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange) lub Narodowy Bank Polski (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html)
   2. Doradca - osoba fizyczna, wykazująca się szeroką wiedzą dotyczącą psychologii lub/albo psychodietetyki, lub/albo coachingu, lub/albo interwencji kryzysowej, dostępna na Platformie. Doradca udziela podstawowych informacji o Usługach, Usługach Psychologicznych, dostępności Ekspertów, dostępności Usług oraz dostępności Usług Psychologicznych, a także przeprowadza wstępną rozmowę z Użytkownikiem, kierując go do odpowiedniego Eksperta. Doradca odpowiedzialny jest ponadto za tworzenie bloga. Usługi Doradcy są bezpłatne dla Użytkowników Platformy.
   3. Ekspert - profesjonalista, który posiada wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia Konsultacji na Platformie, zgodne ze specjalizacją wskazaną w Profilu Eksperta.
   4. Formularz - kwestionariusz, wymagający akceptacji Regulaminu, który po uzupełnieniu i przesłaniu Organizatorowi (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie) stanowi podstawę do utworzenia Profilu i skutkuje nadaniem statusu Użytkownika. Na treść Formularza składają się:
    1. Nazwa użytkownika;
    2. E-mail użytkownika;
    3. Hasło;
    4. Język obsługi Platformy (polski/angielski).
   5. Hasło - ciąg znaków, ustalony samodzielnie przez Użytkownika, używany do identyfikacji Usługobiorcy oraz do uzyskania autoryzowanego dostępu do Profilu Użytkownika na Platformie.
   6. Infolinia - telefoniczna obsługa Użytkownika i Konsultanta, dostępna pod numerem telefonu: +48 22 112 1025. Koszt połączenia naliczany jest zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych.
   7. Informacja handlowa - informacja przeznaczona bezpośrednio (lub pośrednio) do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy (z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się z określoną osobą za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz z wyłączeniem informacji o towarach i usługach, niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie), za którą nie przysługuje wynagrodzenie lub inne korzyści od producentów, sprzedawców i podmiotów świadczących usługi.
   8. Katalog - udostępniona na Platformie lista Konsultantów, na której umieszczone są informacje o Konsultantach (m.in. imię i nazwisko, języki, którymi Konsultant się posługuje, lokalizacja, specjalizacja Konsultanta, kwalifikowany wiek Użytkowników, doświadczenie, kwalifikacje zawodowe, metody konsultacji, biografia). Nie wszystkie usługi wymienione w profilu Eksperta są świadczone online.
   9. Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna, korzystająca z Usług Organizatora.
   10. Klient własny - osoba fizyczna lub osoba prawna wprowadzona na Platformę przez Eksperta.
   11. Konsultacja - forma komunikacji Użytkownika z Ekspertem dostępnym na Platformie. Przebiega ona za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, udostępnianego przez Organizatora. Na Platformie dostępne są dwa rodzaje konsultacji: konsultacja pilna i konsultacja umówiona.
   12. Konsultacja pilna - konsultacja z Ekspertem aktualnie dostępnym na Platformie, po uprzednim potwierdzeniu dostępności. Przewidywany czas reakcji na potwierdzenie dostępności wynosi 24 godziny. Skorzystanie z tej formy nawiązania kontaktu może wymagać ponownego zalogowania Użytkownika i Eksperta na Platformie w dniu i godzinie odpowiadającej wybranemu terminowi.
   13. Konsultacja umówiona - konsultacja z Ekspertem na Platformie, możliwa po zalogowaniu się Użytkownika do Profilu oraz po wybraniu przez Użytkownika terminu (w oparciu o kalendarz dostępności wybranego Eksperta). Skorzystanie z tej formy nawiązania kontaktu wymaga ponownego zalogowania Użytkownika i Eksperta na Platformie w dniu i godzinie odpowiadającej wybranemu terminowi.
   14. Konsultant - Ekspert lub Doradca.
   15. Kontrahent - osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji z Organizatorem.
   16. Login - adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika, używany podczas procesu rejestracji na Platformie oraz podczas każdorazowego korzystania z Platformy.
   17. Opłaty - ceny Konsultacji, ustalone indywidualnie przez każdego Eksperta dostępnego na Platformie, prezentowane na Profilach Ekspertów Platformy. Odnoszą się odpowiednio do 25 minut, albo 55 minut Konsultacji.
   18. Organizator – KE GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-956 Warszawa, ul. Rumiana 1e, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664732.
   19. Platforma - aplikacja internetowa, dostępna pod adresem Konsult.Expert.com, umożliwiająca Użytkownikom i Konsultantom stworzenie indywidualnego Profilu, a także nawiązanie kontaktu z Konsultantem i Użytkownikiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Platforma zapewnia Konsultantom i Użytkownikom dostęp do systemu teleinformatycznego w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
   20. Porada - forma komunikacji Użytkownika z Doradcą Platformy.
   21. Profil - indywidualne i autoryzowane konto Użytkownika i Konsultanta na Platformie.
   22. Regulamin - niniejszy Regulamin.
   23. Strony - Konsultant i Użytkownik.
   24. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. Z 2014r. poz. 243 ze zm.).
   25. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami Teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elektroniczną, służące do korzystania z Platformy.
   26. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywanie danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. Z 2014 r., poz. 243 ze zm.).
   27. Treści – tekst, grafika, zdjęcia, muzyka, oprogramowanie, audio, wideo, informacje oraz inne materiały.
   28. Treści “nazwa firmy” – wszelkie treści, które Organizator udostępnia za pośrednictwem Platformy lub są one związane z działaniami promocyjnymi, portalami społecznościowymi. To także treści licencjonowane od strony trzeciej, z wyłączeniem zawartości udostępnionej przez użytkownika usługi.
   29. Treści użytkownika – wszelkie treści, które zostały przez użytkowników platformy dodane, przekazane, opublikowane, zgłoszone lub są zawarte w ich ofertach, profilu użytkownika czy też działaniach promocyjnych i są dostępne za pośrednictwem Platformy.
   30. Umowa - umowa o świadczenie Usług między Użytkownikiem a Organizatorem. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
   31. Umowa o świadczenie usług - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Ekspertem.
   32. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora, wymienione w Punktcie 3.1, podpunkty: a,b,c,d,e,f,g,h
   33. Usługi Ekspertów – Konsultacja z Ekspertem dostępnym na Platformie, służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi mogą być usługami psychologicznymi, psychiatrycznymi, psychodietetycznymi lub dietetycznymi.
   34. Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca Profil na Platformie.
   35. Waluta Klienta - oznacza waluta w której Klient będzie płacił za swoją konsultacje. W momencie w którym Klient potwierdza Konsultacje lub dokona wyboru terminu Konsultacji, Platforma wybierze Walutę Klienta na podstawie kraju pochodzenia Klienta określonego przez (i) logikę platformy (ii) metodę płatności; lub (iii) poprzez obie te metody. Konsult.expert obsługuje ograniczoną ilość walut jako Walut Klienta. Waluta Klienta dla konkretnej konsultacji może się różnić od odpowiedniej Walucie Konsultanta.
   36. Waluta Konsultanta - oznacza domyślna waluta przypisana dla kraju zamieszkania Konsultanta. Dla przykładu, Waluta Konsultanta dla Konsultanta mieszkającego w Polsce byłaby Polska Złotówka, tym samym Waluta Konsultanta dla Konsultanta mieszkającego w Niemczech byłoby Euro.
   37. Zbiorcze treści – zarówno treści Użytkownika lub Konsultanta, jak i Organizatora.
   38. Zmodyfikowany kurs wymiany walut - oznacza kurs wymiany liczony dodając prowizje do Bazowego kursu wymiany walut. Ta prowizja jest opłatą naliczaną przez Konsult.expert za koszty przetrzymania oraz za ryzyko walutowe.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizator, w zakresie usług związanych z realizacją akcji promocyjnych, stosować będzie odrębne regulaminy lub warunki promocji, które są udostępnione Użytkownikom i Konsultantom na Platformie. Warunkiem świadczenia takich usług jest zaakceptowanie przez Użytkownika i Konsultanta właściwego regulaminu akcji promocyjnej.
  2. Użytkownicy, poprzez rejestrację na Platformie i korzystanie z Usług, Usług Psychologicznych i Usług Dietetycznych, oświadczają i potwierdzają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu jak również z Polityką Prywatności Organizatora oraz że akceptują ich postanowienia i zobowiązują się do ich przestrzegania.
  3. Regulaminy są udostępniane nieodpłatnie na Platformie, a także – na żądanie Konsultanta lub Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia Konsultantowi lub Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminów za pomocą systemu teleinformatycznego.
  4. Użytkownik/Konsultant, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (a także – w przypadku podania numeru telefonu – na komunikację telefoniczną), prowadzoną przez Organizatora w celu umożliwienia sprawnej realizacji Usług i Usług Psychologicznych, przekazywania Informacji Handlowej, a także w celu informowania o zmianach Regulaminu. Komunikacja odbywa się na koszt Organizatora.
  5. Informacje zawarte na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG / WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Organizator świadczy następujące Usługi:
   1. Organizację dostępu Użytkownika i Konsultanta do Platformy;
   2. Organizację połączeń Konsultanta z Użytkownikiem za pośrednictwem Platformy;
   3. Obsługę Platformy;
   4. Transfer danych między Użytkownikiem a Konsultantem, poprzez Platformę;
   5. Udostępnianie informacji o świadczeniach udzielanych przez Konsultantów;
   6. Umożliwianie kontaktu z Konsultantami i Użytkownikami;
   7. Rejestrację Profilu;
   8. Platformę rozliczeniową będącą pełnomocnikiem Eksperta w ograniczonym zakresie;
  2. Organizator świadczy Usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dostępność Konsultacji i Porad w danej chwili uzależniona jest od dostępności Konsultantów.
  3. Konsultacje oraz Porady odbywają się za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego
 4. DZIAŁANIE SERWISU
  1. Platforma może być używana w celu oferowania oraz rezerwowania i odbywania Konsultacji i Porad. Wspomniane Konsultacje i Porady są oferowane na Platformie przez Konsultantów. Niezarejestrowani goście mają wgląd w Platformę, jednak jeśli chcą skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Platformę muszą najpierw założyć konto.
  2. Organizator udostępnia Platformę online tworzącą marketplace pozwalający na skontaktowanie się Użytkownika z Konsultantem oraz zarezerwowanie wizyty.
  3. Organizator nie jest podmiotem odpowiedzialnym za Konsultantów, ani ich pracodawcą.
  4. Organizator nie kontroluje i nie odpowiada za Konsultantów oraz treści ich ofert.
  5. UWAGA, JAK WSKAZANO POWYŻEJ SERWIS JEST STWORZONY, ABY UŁATWIĆ KONSULTANTOM I UŻYTKOWNIKOM ŁĄCZENIE SIĘ, REZERWOWANIE I OFEROWANIE USŁUG. ORGANIZATOR NIE KONTROLUJE I NIE JEST OBOWIĄZANY DO KONTROLOWANIA TYUŁU PRAWNEGO I ADEKWATNOŚCI TREŚCI OFERT. ORGANIZATOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OFERTAMI. KAŻDA REZERWACJA JEST ROBIONA NA WŁASNE RYZYKO.
 5. ZASADY PŁATNOŚCI UŻYTKOWNIKA
  1. Eksperci świadczą Usługi Ekspertów odpłatnie na podstawie Regulaminu Konsultanta.
  2. Użytkownik akceptuje fakt, że korzystanie z Usług Ekspertów może prowadzić do naliczania Opłat z tytułu Usług Ekspertów.
  3. Organizator, występując w charakterze pełnomocnika Eksperta w ograniczonym zakresie, będzie – w imieniu Eksperta – pobierał od Użytkownika Opłaty z tytułu Usług Ekspertów. Taki sposób regulowania Opłat będzie równoznaczny z wniesieniem opłaty bezpośrednio na rzecz Eksperta. Wysokość Opłaty obejmować będzie podatki wynikające z przepisów prawa. Opłaty wnoszone przez Użytkownika mają charakter ostateczny i bezzwrotny, chyba, że Organizator zadecyduje inaczej.
  4. Wszystkie Opłaty są należne natychmiast. Organizator umożliwi realizację płatności, a następnie prześle Użytkownikowi (za pośrednictwem poczty elektronicznej) potwierdzenie płatności. Organizator, w stosunkach między nim a Użytkownikiem, zastrzega sobie prawo do ustanowienia, usunięcia lub zmiany wysokości Opłat z tytułu wszelkich usług uzyskiwanych poprzez korzystanie z Usług. Z tego prawa Organizator może skorzystać w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
  5. Organizator może udostępniać niektórym Użytkownikom oferty promocyjne lub udzielać zniżek, które mogą spowodować różnice w wysokości kwot naliczanych z tytułu tych samych lub podobnych Usług Ekspertów, uzyskiwanych poprzez korzystanie z Platformy. Użytkownik akceptuje fakt, że oferty promocyjne oraz zniżki, jeżeli nie zostały mu udostępnione, nie mają żadnego wpływu na korzystanie przez niego z Usługi Eksperta ani na wysokość naliczanych Opłat. Taka struktura płatności ma zapewnić pełne wynagrodzenie Eksperta z tytułu świadczonej Usługi Eksperta. Po skorzystaniu z Usługi Eksperta Użytkownik będzie mógł wyrazić opinię na temat Eksperta.
  6. Na żądanie Użytkownika, Organizator, po otrzymaniu stosownego zgłoszenia na pocztę elektroniczną (na adres e-mail: client@konsult.expert.), wystawi w imieniu Eksperta fakturę w formie pdf, która będzie dostępna (do pobrania) na Profilu Użytkownika.
  7. Ekspert nie jest uprawniony do pobierania od Użytkownika dodatkowego (innego niż określone w Regulaminie) wynagrodzenia za Konsultacje.
  8. Doradca, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nie jest uprawniony do pobierania od Użytkownika jakiegokolwiek wynagrodzenia za udzielenie mu Porady.
  9. Wszelkie postanowienia dotyczące Eksperta stosuje się wobec Doradcy odpowiednio.
  10. Opłaty podane w Cenniku są kwotami brutto, wyrażonymi w polskich złotych, euro oraz dolarach amerykańskich. Są one wiążące w chwili potwierdzenia Subskrypcji, w chwili potwierdzenia Konsultacji (w przypadku PILNEJ KONSULTACJI) lub po dokonaniu wyboru terminu Konsultacji (w przypadku UMÓWIONEJ KONSULTACJI).
 6. WALUTY
  1. Każda konwersja walut jest przetwarzana za pomocą przelicznika walut. Stopa ta zazwyczaj odnosi się do ilości jednej waluty, którą należy zapłacić, aby kupić pewną ilość innej waluty z danym momencie. Na przykład, jeżeli za USD $ 125,00 można kupić €100,00 to przelicznik walutowy z Dolara Amerykańskiego do Euro będzie 1,25, oraz przelicznik walutowy z Euro do Dolara Amerykańskiego będzie 0,8 . Przeliczniki walutowe są zmienne, i będą zmieniane od czasu do czasu.
  2. Konsult.expert będzie przetwarzać wymianę walut w następujących sytuacjach:
   1. Waluta Klienta jest inna niż Waluta Konsultanta w momencie w którym Klient potwierdza Konsultacje lub dokona wyboru terminu Konsultacji: Konsult.expert przeliczy końcowy koszt konsultacji w Walucie Klienta poprzez zastosowanie bądź Bazowego kursu wymiany walut bądź Zmodyfikowanego kursu wymiany walut do końcowego kosztu w Walucie Konsultanta. Klient będzie miał wgląd w rzeczywisty kurs wymiany jaki zostanie zastosowany.
   2. Jeżeli potwierdzona Konsultacja jest modyfikowana lub anulowana, kurs wymiany stosowany dla ewentualnych dopłat lub zwrotów Klientowi będzie taki sam jak przy pierwotnej zapłacie.
  3. Klient ma wgląd w rzeczywisty kurs wymiany walut który został do swoich transakcji zastosowany. Tam gdzie zastosowano zmodyfikowany kurs wymiany walut, Klient będzie widział kurs wraz z prowizją. Rzeczywisty kurs (oraz prowizja wliczona do ww kursu) będą wyszczególnione w rachunku wystawionym za Konsultacje.
 7. PROMOCJE
  1. Organizator może, wedle swojego uznania, tworzyć linki promocyjne, które można wykorzystywać do doładowania salda Konta lub wymieniać je na inne funkcje lub korzyści związane z Usługami lub Usługami Ekspertów, z zastrzeżeniem wszelkich dodatkowych postanowień, które Organizator może wprowadzić w odniesieniu do konkretnych linków promocyjnych (zwanych dalej „Linkami Promocyjnymi”).
  2. Użytkownik i Konsultanci zgadzają się, że Linki Promocyjne:
   1. Muszą być wykorzystywane przez grupę docelową, dla której są przeznaczone, jak również w przewidzianym dla nich celu oraz w sposób zgodny z prawem;
   2. Nie mogą być powielane, sprzedawane ani przenoszone w żaden sposób, ani też powszechnie udostępniane (publikowane w sposób ogólnodostępny ani w żaden inny sposób), chyba, że za wyraźną zgodą Organizatora;
   3. Mogą być unieważniane przez Organizatora z dowolnego powodu, bez ponoszenia przez Organizatora jakiejkolwiek odpowiedzialności;
   4. Mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z konkretnymi postanowieniami ustanowionymi przez Organizatora w odniesieniu do tego rodzaju Linków Promocyjnych;
   5. Nie podlegają wymianie na gotówkę w przypadku linków przeznaczonych dla Użytkowników;
   6. Mogą wygasnąć przed ich wykorzystaniem przez Użytkownika.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub odliczenia salda lub innych funkcji lub korzyści uzyskanych poprzez wykorzystanie Linków Promocyjnych przez Użytkownika lub jakiegokolwiek innego użytkownika Platformy w przypadku, gdy Organizator stwierdzi lub uzna, że wykorzystanie lub zrealizowanie Linku Promocyjnego miało charakter błędu, oszustwa, działania niezgodnego z prawem lub naruszenia postanowień obowiązujących w odniesieniu do danego Linku Promocyjnego lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. REJESTRACJA KONTA
  1. Aby mieć dostęp do narzędzi Platformy oraz, aby zarezerwować lub stworzyć ofertę musisz się zarejestrować (utworzyć konto).
  2. Zarejestrowanie się jest możliwe bezpośrednio poprzez Platformę lub logując się za pomocą swoich kont serwisów społecznościowych („KSS”) (w szczególności poprzez Facebooka; tego typu konta „Konto Strony Trzeciej”).
  3. Jedną z funkcjonalności Platformy jest możliwość połączenia jej z innymi kontami stron trzecich poprzez dostarczenie loginu do konta strony trzeciej, lub zezwalając na dostęp do tego konta.
  4. Akceptując i wykorzystując taką drogę rejestracji na Platformie oznajmiasz, że jesteś uprawniony do udostępniania danych Strony trzeciej lub, że jesteś uprawniony do dostarczania informacji o Stronie trzeciej (w szczególności takich serwisów jak Facebook), bez łamania postanowień przez siebie zaakceptowanych oraz bez zobowiązania Organizatora do płacenia jakichkolwiek opłat oraz bez ustanawiania Organizatora, jako podmiot jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu przez Stronę trzecią.
  5. Dostarczając Organizatorowi dostęp do kont Strony trzeciej, przyjmujesz do wiadomości, że Organizator będzie miał dostęp i będzie przechowywał (jeśli dotyczy) wszystkie informacje, które udostępniłeś w Profilu Strony trzeciej, co oznacza, że informacje te będą publikowane na Platformie i przez stronę, na której znajduje się profil użytkownika Platformy.
  6. O ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, cała zawartość (jeśli w ogóle) będzie uważana za zawartość Użytkownika/Konsultanta dla wszystkich celów niniejszego Regulaminu.
  7. W zależności, jakie ustawienia prywatności są wybrane na profilu należącego do Strony trzeciej, takie informacje pojawią się na Platformie (strona, aplikacja, usługi).
  8. Jeśli dostęp Organizatora do kont Strony trzeciej zostanie wypowiedziany przez Stronę trzecią treści te nie będą dłużej dostępne na Platformie.
  9. Masz możliwość wyłączenia dostępu Organizatora do kont/ profilów Stron trzecich w każdej chwili poprzez zmianę ustawień w zakładce „Ustawienia”.
  10. UWAGA, TWOJA RELACJA ZE STRONĄ TRZECIĄ POWIĄZANA Z TWOIM KONTEM STRONY TRZECIEJ JEST REGULOWANA WYŁĄCZNIE PRZEZ TWOJE UMOWY Z TYM PODMIOTEM. Organizator nie opiniuje treści zaciągniętych z kont/profili Strony trzeciej w szczególności nie bada rzetelności tych informacji, podstawy prawnej i zgodności z przepisami. Organizator nie jest odpowiedzialny za treści zaciągnięte z kont/profili Strony trzeciej.
  11. Konto oraz storna profilowa na Platformie zostanie stworzona, aby umożliwić korzystanie z Platformy (bazując na informacjach, jakie zostały dostarczone bezpośrednio lub za pomocą konta/ profilu Strony trzeciej).
  12. Nie wolno posiadać więcej niż jednego (1) konta na Platformie.
  13. Zgadzasz się na dostarczenie informacji rzetelnych, aktualnych i kompletnych oraz przyjmujesz do wiadomości, że należy je aktualizować, aby były rzetelne, aktualne i kompletne.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia/wypowiedzenia twojego konta na Platformie, jeśli stworzysz więcej niż jedno konto lub jeżeli informacje podane w procesie rejestracji lub później okażą się nieprawdziwe, sfałszowane, nieaktualne, niekompletne, lub w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin.
  15. Właściciel danego konta jest wyłącznie odpowiedzialny za hasło do tego konta Platformy.
  16. Właściciel danego konta zobowiązuje się nie udostępniać hasła osobom trzecim oraz rozumie, że bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie aktywności związane z kontem, bez względu na to czy te aktywności były autoryzowane przez właściciela konta (Ciebie). W razie jakiegokolwiek bezprawnego użycia konta, jesteś zobligowany zgłosić tę aktywność bezpośrednio do Organizatora.
 9. BRAK WERYFIKACJI
  1. Organizator nie weryfikuje użytkowników Platformy, ani zamieszczanych przez nich ofert.
  2. Organizator nie poświadcza za osoby korzystające z Platformy.
  3. Każde odniesienie w serwisie w stosunku do użytkownika Platformy, jako „zweryfikowany” lub o podobnym znaczeniu wskazuje wyłącznie, że Użytkownik/Konsultant zakończył weryfikację lub proces identyfikacji i nie oznacza niczego innego. Taki opis nie jest potwierdzeniem, certyfikacją, ani gwarancją Organizatora w stosunku do żadnego użytkownika Platformy, włączając w to jego tożsamość oraz fakt czy jest on godny zaufania, bezpieczny i rzetelny. Informacje takie mają jedynie pomóc w podjęciu decyzji czy użytkownik, z jakim się kontaktujesz lub poprzez serwis jest godny zaufania. Organizator rekomenduje, by zawsze upewnić się, co do osoby, z którą wchodzi się w jakiekolwiek interakcje.
  4. Używając Platformy akceptujesz fakt, że wszelkie środki prawne lub odpowiedzialność, której się domagasz za działania lub zaniedbania użytkowników lub podmiotów trzecich, będzie ograniczona do roszczeń w stosunku do konkretnego użytkownika lub podmiotu trzeciego, który spowodował szkodę. Zrzekasz się wszelkich roszczeń za tego typu działania lub zaniedbania w stosunku do Organizatora.
 10. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY
  1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia Usług w godzinach określonych w Regulaminie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
   1. Przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi, ograniczenia dostępności Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy;
   2. Wysyłania na adresy e-mail Użytkowników i Konsultantów komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, związanych z funkcjonowaniem Usług, Usług Psychologicznych oraz Usług Dietetycznych (w tym w szczególności informacji o zmianach regulaminów oraz o regulaminach promocji);
   3. Modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Platformy, bez wcześniejszego powiadomienia o takim zamiarze;
   4. Udostępniania danych Konsultantów (wymaganych przepisami prawa) oraz kalendarzy ich dostępności;
   5. Niezwłocznego powiadamiania o niedostępności Konsultanta, która jest skutkiem okoliczności zaistniałej/zaistniałych po dokonaniu wyboru terminu przez Użytkownika i zaproponowania innego Konsultanta w pierwotnie wybranym przez Użytkownika terminie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników i Konsultantów, przeniesienia praw do korzystania z Platformy na inny podmiot oraz do podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Platformą.
  4. Organizator zobowiązuje się do zachowania w pełnej poufności danych osobowych uzyskanych od Konsultantów i Użytkowników.
  5. Użytkownik i Konsultant przyjmują do wiadomości, iż nagrywanie dźwięku i obrazu podczas Konsultacji jest obustronnie zakazane. Użytkownik i Konsultant obowiązują się do nieudostępniania dźwięku i obrazu osobom nieuprawnionym. W przypadku Konsultacji odbywających się wyłącznie za pomocą czatu zarówno Użytkownik, jak i Konsultant nie zachowują treści Konsultacji i nie udostępniają treści osobom nieuprawnionym.
  6. Nagrywanie dźwięku i obrazu jest dozwolone przez Eksperta wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika oraz w celach wyłącznie wskazanych w Regulaminie:
   1. Nagranie wymagane na użytek super wizji;
   2. W procesie certyfikacji Eksperta w szkoleniu psychoterapeutycznym lub terapeutycznym.
 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownikowi i Konsultantowi przysługuje prawo do zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji, w związku ze świadczeniem Usług i Usług Ekspertów oraz Porad.
  2. Reklamacje Użytkowników zostaną przesłane Konsultantom za pośrednictwem Platformy.
  3. Organizator pełni rolę mediatora w sporze pomiędzy Użytkownikiem a Konsultantem, dążąc przy tym do polubownego rozwiązania sporu. W przypadku wystąpienia którejkolwiek ze stron na drogę sądową, strony zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, związanych z postępowaniem reklamacyjnym, odnoszącym się do postanowień 14.
  4. Nieprawidłowe działanie Platformy (w tym kwestie techniczne) należy zgłaszać:
    • Pod numer telefonu +48 533 337 890
    • Pisemnie na adres e-mail: support@konsult.expert
    • Pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora:
    • Konsult.Expert, Ul. Rumiana 1e, 02-956 Warszawa
  5. Reklamacje związane z postępowaniem Konsultantów należy zgłaszać:
    • Pisemnie na adres e-mail: client@konsult.expert
    • Pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora:
    • Konsult.Expert, Ul. Rumiana 1e, 02-956 Warszawa
  6. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji dotyczących nieprawidłowego działania Platformy (i związanych z nią kwestii technicznych) następuje niezwłocznie (w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej), odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia Organizatorowi ewentualnych nieprawidłowości. Termin rozpatrywania reklamacji dotyczących Konsultantów wynosi 14 dni.
  7. Treść reklamacji powinna zawierać przynajmniej:
   1. Dane pozwalające na identyfikację (zarówno Użytkownika, jak i Konsultanta): imię i nazwisko (lub pseudonim), adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
   2. Określenie przedmiotu reklamacji;
   3. Datę zaistniałego zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi przez Organizatora lub uwag dotyczących Użytkownika lub Konsultanta.
 12. WARUNKI REZYGNACJI
  1. Warunki rezygnacji Użytkownika:
   1. Rezygnacja z Subskrypcji podczas trwania Okresu Subskrypcyjnego skutkuje anulacją odnowieniu z ostatnim dniem Okres Subskrypcynego. Zwrot opłaty za część Okresu Subskrypcyjnego jest możliwa tylko w przypadku w którym Ekspert obowiązany do świadczenia Usług Eksperta w ramach danego Wariantu Subskrypcji niewywiązuje się z obowiązków. (np. Ekspert który, z swojej winy, nie odpisuje na wiadomości od Klienta Subskrypcyjnego w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania ww. wiadomości)
   2. Odwołanie przez Użytkownika Konsultacji, z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem Konsultacji, skutkuje zwrotem Opłaty uiszczonej przez Użytkownika;
   3. Odwołanie przez Użytkownika Konsultacji, z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem Konsultacji, skutkuje zwrotem 70% Opłaty uiszczonej przez Użytkownika;
   4. Brak informacji o odwołaniu przez Użytkownika Konsultacji lub odwołanie PILNEJ KONSULTACJI skutkuje brakiem zwrotu opłaty uiszczonej przez Użytkownika.
  2. Użytkownik odwołuje Konsultację poprzez swój Profil na Platformie lub za pomocą wiadomości e – mail przesłanej na adres: client@konsult.expert, wskazując w treści:
   1. Imię i nazwisko Użytkownika (lub pseudonim);
   2. Termin Konsultacji;
   3. Imię i nazwisko Eksperta albo numer Konsultacji.
 13. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Korzystanie z Platformy wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator:
   1. Urządzenie z systemem operacyjnym Microsoft Windows lub OS z dostępem do sieci Internet i minimalną prędkością łącza Video 320 kbps I Audio 50 kbps;
   2. Zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 i 11 oraz Opera. Przeglądarka internetowa musi obsługiwać aplikacje niezbędne do poprawnego połączenia z Systemem Teleinformatycznym;
   3. Uruchomienie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript);
   4. Aktywne konto e-mail.
  2. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu to 320 x 240 pikseli.
  3. Połączenie z Platformą odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.
  4. System Teleinformatyczny Platformy umożliwia korzystanie ze wszelkich funkcjonalności Platformy na urządzeniach Android I Firefox dla Android. Korzystanie z funkcjonalności Platformy Konsult.Expert na urządzeniach OS X może być ograniczone.
  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłania danych, Organizator podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
  6. Konsultant i Użytkownik ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Konsultanta i Użytkownika wymagań określonych w 16.1.
 14. COOKIES
  1. Platforma może wykorzystywać Ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika i Konsultanta podczas korzystania z Platformy.
  2. Pliki „cookies” (tzw. Ciasteczka) stanowią dane informatyczne. Są to w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika lub Konsultanta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika i Konsultanta oraz optymalizacji korzystania z ww. strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, z agregowanych statystyk w Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik i Konsultant korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika). Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”- „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika lub Konsultanta aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika lub Konsultanta przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika lub Konsultanta. Pliki „cookies”, wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej (w tym w szczególności użytkowników strony internetowej), podlegają ich własnej polityce prywatności. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Użytkownik i Konsultant mogą w każdej chwili usunąć pliki „cookies”, poprzez funkcje dostępne w używanej przez nich przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 15. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH
  1. Na Platformie mogą znajdować się linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych.
  2. Organizator nie sprawdza ani nie ponosi odpowiedzialności za podmioty zewnętrzne, w tym prawdziwości, rzetelności, jakości i kompletności treści usług, wyświetlanych linków, ani innych działań prowadzonych przez podmioty trzecie.
  3. Akceptując niniejszy Regulamin zgadzasz się, że Organizator w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za towary, usługi, informacje lub treści dostępne za pośrednictwem witryn podmiotów zewnętrznych, ani żadnych innych elementów związanych z podmiotami zewnętrznymi, w tym szczególnie za związane z nimi szkody lub straty.
  4. Każde odniesienie Platformy do podmiotu trzeciego nie oznacza poparcia lub rekomendacji przez Organizatora.
 16. WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Każdy użytkownik Platformy ponosi pełną odpowiedzialność za informacje, opinie, wiadomości, komentarze, zdjęcia, filmy, grafiki, zdjęcia i inne treści i materiały, które w jakikolwiek sposób zostały przekazane przez niego do serwisu.
  2. Nie można w żaden sposób udostępniać na Platformie materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub jakiegokolwiek innego prawa własności bez zgody właściciela praw autorskich. Ciężar ustalenia czy materiały są chronione prawem autorskim należy do użytkownika Platformy.
  3. Użytkownik Platformy ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, naruszenia prywatności, praw reklamowych lub jakiejkolwiek innej szkody.
  4. Udzielasz Organizatorowi niewyłącznej, bezterminowej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, w pełni opłaconej, obowiązującej na całym świecie licencji (uwzględniającej prawa do sublicencji na różnych poziomach) na używanie, kopiowanie, przetwarzanie, dostosowywanie, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych, publikowanie, przesyłanie i dystrybucję całości lub jakiejkolwiek części treści udostępnianych przez Ciebie na Platformie.
  5. Użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie należności licencyjne, opłaty, odszkodowania i inne środki pieniężne należne każdej osobie z powodu jakichkolwiek uwag zamieszczonych przez użytkownika Platformy lub za pośrednictwem tej strony.
 17. NIEUPOWAŻNIONE/NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA
  1. Korzystając z Platformy zobowiązujesz się NIE zachowywać się w określony sposób:
   1. Zniesławianie, wykorzystywanie, nękanie, prześladowanie, grożenie lub naruszanie jakichkolwiek innych praw, takich jak prawo do prywatności i dobrego imienia innych;
   2. Używanie żadnego rodzaju obraźliwego języka;
   3. Omawianie lub nakłanianie do nielegalnej działalności;
   4. Używanie wulgarnego języka i udostępnianie w jakikolwiek sposób treści o charakterze seksualnym;
   5. Udostępnianie treści związane z wykorzystywaniem lub przemocą w stosunku do dzieci i małoletnich oraz okrucieństwem wobec zwierząt;
   6. Zamieszczanie jakichkolwiek materiałów chronionych prawami autorskimi lub znakami towarowymi bez wyraźnej zgody właściciela;
   7. Rozpowszechnianie jakichkolwiek niedozwolonych przez Organizatora reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid” ani żadnych innych form nagabywania;
   8. Używanie jakichkolwiek pomocy podobnych do robotów, programów komputerowych i tym podobnych do uzyskania dostępu do Platformy;
   9. Podejmowanie jakichkolwiek działań zbyt obciążających strukturę Platformy;
   10. Zmienianie, przerabianie lub wpływanie na opinie i komentarze zamieszczone przez innych na Platformie;
   11. Umieszczanie treści przeciwnych do naszego publicznego wizerunku, dobrego imienia i reputacji.
  2. Lista z punktu 16.1 zawiera przykłady zakazów, nie jest kompletna i nie wyklucza innych przykładów naruszeń zasad Platformy.
  3. Organizator zastrzega sobie prawa do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do danego konta, permanentnego usunięcia danego konta lub usunięcia dowolnych Treści bez podania przyczyny i bez uprzedniego powiadomienia, z dowolnego powodu lub bez powodu, za każde działanie niewłaściwe lub mające negatywny wpływ na Platformę lub jakiegokolwiek użytkownika Platformy.
 18. PRAWA WŁASNOŚCI
  1. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie to wszelkie informacje i ekrany pojawiające się na tej stronie, w tym dokumenty, usługi, projekt strony, teksty, grafiki, loga, obrazki i ikony, a także ich rozmieszczenie, są wyłączną własnością Organizatora.
  2. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie zaznaczone w tym dokumencie są zastrzeżone.
  3. Wyjątki stanowią przypadki wymagane lub ograniczone przez obowiązujące prawo, każdej reprodukcji, dystrybucji, modyfikacji, retransmisji lub publikacji jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim jest ściśle zabronione bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich bądź licencji.
  4. Organizator, z zastrzeżeniem warunków niniejszego Regulaminu, udziela użytkownikowi Platformy ograniczonej, osobistej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Platformy oraz używanie i wyświetlanie materiałów z Platformy wyłącznie do użytku osobistego. Za wyjątkiem powyższej licencji Organizator nie udziela żadnych praw do witryny lub jakichkolwiek materiałów oraz zabrania edycji, kopiowania, powielania, tworzenia dzieł pochodnych, inżynierii wstecznej, zmian, modyfikacji, poprawek lub w jakikolwiek inny sposób nadużywać Platformy i materiałów znajdujących się na Platformie.
  5. W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków Regulaminu, licencja określona w 31.4 wygasa automatycznie, w następstwie czego użytkownik Platformy zobligowany jest do zniszczenia wszystkich pobranych lub wydrukowanych treści i materiałów.
 19. WYPOWIEDZENIE, ZAWIESZENIE I INNE KARY
  1. Organizator może natychmiast, bez uprzedzenia wypowiedzieć niniejszą Umowę w przypadku, gdy:
     • Istotne naruszenie niniejszych warunków lub zasad Regulaminu, w szczególności złamanie poręczeń opisanych w niniejszym Regulaminie lub naruszenie warunków „Postępowanie Użytkownika”, określonych w niniejszym Regulaminie;
     • Podanie nieprawdziwych, sfałszowanych, nieaktualnych lub niekompletnych informacji podczas rejestracji konta na Platformie lub w ofercie lub zmiana wprowadzonych informacji na nieprawdziwe;
     • Naruszenie obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych lub prawa osób trzecich;
     • Organizator wierzy, że takie działanie jest konieczne, żeby chronić bezpieczeństwo lub mienie innych użytkowników Platformy lub osób trzecich, w celu zapobiegania nadużyciom, ocenie ryzyka, ze względów bezpieczeństwa lub ze względu na prowadzone postępowanie.
  2. Organizator może dezaktywować lub blokować oferty, opinie lub inne Treści użytkownika, anulować wszystkie oczekujące lub potwierdzone rezerwacje, ograniczyć użycie lub dostęp do konta na Platformie, a także tymczasowo lub trwale zawiesić konto, jeśli:
     • Został naruszony niniejszy Regulamin, w tym materialne i niematerialne naruszenia oraz, jeśli pojawiły się złe opinie od Konsultantów lub Użytkowników;
     • Organizator wierzy, że takie działanie jest konieczne, żeby chronić bezpieczeństwo lub własności użytkowników Platformy lub osób trzecich, w celu zapobiegania nadużyciom, oceny ryzyka, ze względów bezpieczeństwa lub prowadzonego postępowania.
  3. W przypadku naruszeń niematerialnych zostaniesz powiadomiony o jakichkolwiek działaniach podjętych przez AIRBNB i możliwości polubownego rozwiązania problemu.
 20. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Organizator nie świadczy żadnego rodzaju usług medycznych, nie jest służbą zdrowia ani jej częścią.. Treści Platformy są zaprojektowane tak, aby wspierać usługi, ale nie interweniują ani nie zastępują związku pacjentem a ekspertem.
  2. Treści zamieszczone na Platformie nie mogą być interpretowane, jako zalecenia profesjonalnego doradcy.
  3. Platforma nie jest przeznaczona do diagnozowania lub leczenia medycznego.
  4. W żadnym wypadku nie wolno lekceważyć porady specjalisty bądź opóźnić jakiś działań lub poszukiwań z powodu jakichkolwiek treści, które zawiera Platforma. Treści Platformy nie mogą być interpretowane jako zalecenia medyczne albo profesjonalne doradztwo.
 21. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA SZKODY WYNIKŁE Z WYŚWIETLANIA, KOPIOWANIA, POBIERANIA LUB PRZEKAZYWANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW DO/Z PLATFORMY.
  2. ORGANIZATOR W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKŁE SZKODY (W TYM RÓWNIEŻ UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW, ZYSKÓW I INNYCH KORZYŚCI GOSPODARCZYCH).
 22. PRAWA LOKALNE
  1. Organizator prowadzi i kontroluję Platformę z siedzibą w Polsce i materiały mogą nie być odpowiednie bądź dostępne do użytku w innych lokalizacjach.
  2. Korzystanie z Platformy poza terytorium Polski obliguje do przestrzegania obowiązujących przepisów lokalnych.
 23. INFORMACJE ZWROTNE
  1. W przypadku wysyłania lub przekazywania jakichkolwiek komunikatów, komentarzy, pytań, sugestii lub podobnych treści do Organizatora, listownie, e-mailem, telefonicznie bądź przy pomocy dowolnego innego środka przekazu, sugerujących rekomendowanie zmian dotyczących Platformy, Usług lub Materiałów, w tym, bez ograniczeń nowych funkcji odnoszących się do wszystkich takich opinii, nie będą traktowane, jako poufne ani zastrzeżone. Organizator może przypisać sobie do nich wszelkie prawa, tytuły i zainteresowania i swobodnie korzystać z nich bez jakichkolwiek zarzutów lub rekompensaty.
 24. SPORY PRAWNE
  1. Warunki określone w niniejszym Regulaminie będą podlegały i będą interpretowane zgodnie z polskim prawem za wyjątkiem jego zasad dotyczących kolizji praw.
  2. Prawa obce nie znajdują zastosowania.
  3. Jakiekolwiek roszczenia lub spory przeciwko Organizatorowi muszą być rozwiązane wyłącznie przez sądy polskie, chyba że strony uzgodniły inaczej.
  4. Użytkownik korzystając z Platformy wyraża zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji sądów polskich w celu rozstrzygnięcia wszystkich roszczeń i sporów.
 25. ŁĄCZNOŚĆ ELEKTRONICZNA
  1. Korzystając z Platformy zgadzasz się na otrzymywanie komunikacji elektronicznej od Organizatora. Może ona zawierać uwagi dotyczące obowiązujących opłat i należności, informacji transakcyjnych i inne informacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
  2. Łączności elektroniczne są częścią relacji z Organizatorem.
  3. Korzystając z Platformy wyrażasz zgodę na to, że wszelkie powiadomienia, porozumienia, ujawnienia lub inne informacje, które Organizator wyśle elektronicznie zaspokoi wszelkie wymagania komunikacji prawnej.
 26. MODYFIKACJE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania Platformy albo do zmiany warunków, w tym kosztów obsługi, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.
  2. Jeżeli warunki ulegną zmianie, informacja o modyfikacji będzie przekazana przez Organizatora przez Platformę lub też w inny sposób za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
  3. Kontynuując korzystanie z Platformy po umieszczeniu przez Organizatora informacji o modyfikacji Platformy lub poprzez powiadomienie o modyfikacji, akceptujesz zmodyfikowane warunki. Jeśli zmienione warunki są dla Ciebie nie do przyjęcia, jedyną możliwością jest zaprzestanie korzystania z Platformy. 
 27. PRZENIESIENIE
  1. Nie ma możliwości przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
  2. Każda próba przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora zgody będzie nieważna.
  3. Organizator może przenieść te warunki bez powiadomienia Cię o tym.
  4. Z zastrzeżeniem powyższego powiadomienia, niniejszy Regulamin wiąże strony, ich następców i dozwolonych cesjonariuszy.
 28. POWIADOMIENIA
  1. Wszystkie powiadomienia (zezwolono lub wymagane), także te, które powiadamiają o zmianie Regulaminu, będą komunikowane w formie pisemnej poprzez maila (na wskazany adres) albo będą umieszczone na Platformie.
  2. W przypadku zawiadomień dokonywanych drogą e-mail, data odbioru wskazanego e-maila uznawana jest za datę, od której zawiadomienie to jest w mocy.
 29. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Platforma zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z treści prezentowanych na Platformie (w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp.) nie może być powielana ani rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób, bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści Platformy wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
  2. Organizator poinformuje Użytkownika/Konsultanta o wszelkich zmianach, najpóźniej po zalogowaniu się Użytkownika/Konsultanta na indywidualne konto na Platformie, przed rozpoczęciem świadczenia Usług. W celu dalszego korzystania z Usług, niezbędna jest akceptacja zmian Regulaminu przez Użytkownika/Konsultanta.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konsultanta, zastosowanie mają postanowienia Umowy o Współpracę oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  4. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne.
  5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
  6. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie w całości, poza wyjątkiem, kiedy niniejszy Regulamin może być uzupełniony przez dodatkowe Regulaminy Organizatora, wytyczne, standardy, warunki dla specyficznych produktów, udogodnień, usług albo ofert.
 30. KONTAKT
  1. Jeśli któraś z regulowanych kwestii w niniejszym Regulaminie budzi Twoje wątpliwości albo masz jakieś pytania związane z niniejszym Regulaminem, skontaktuj się z Organizatorem.
  2. Informacje kontaktowe dotyczące Organizatora:

   Konsult.Expert
   Ul. Rumiana 1e
   02-956 Warszawa
   Polska

REGULAMIN KONSULTANTÓW

 1. DEFINICJE
  1. Doradca - osoba fizyczna, wykazująca się szeroką wiedzą dotyczącą psychologii lub/albo psychodietetyki, lub/albo coachingu, lub/albo interwencji kryzysowej, lub/albo Psychiatrii dostępna na Platformie. Doradca udziela podstawowych informacji o Usługach, Usługach Ekspertów, dostępności Ekspertów, dostępności Usług oraz dostępności Usług Ekspertów, a także przeprowadza wstępną rozmowę z Użytkownikiem, kierując go do odpowiedniego Eksperta.. Usługi Doradcy są bezpłatne dla Użytkowników Platformy.
  2. Działalność konkurencyjna - za działalność konkurencyjną uznaje się świadczenie przez Konsultanta (wobec kontrahentów i klientów Organizatora, jak również wobec podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z kontrahentami i klientami Zleceniodawcy) świadczeń określonych w Umowie i Regulaminie Konsultanta lub świadczeń podobnych, o charakterze doradczym, w ramach praktyki indywidualnej lub w ramach spółki prawa handlowego, umowy o współpracę lub umowy o dzieło.
  3. Ekspert - profesjonalista, który posiada wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia Konsultacji na Platformie, zgodne ze specjalizacją wskazaną w Profilu Eksperta.
  4. Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna, korzystająca z Usług Organizatora.
  5. Klient Subskrypcyjny -  osoba fizyczna lub osoba prawna która wybrała jeden z Wariantów Subskypcyjnych i która uiśćiła za co najmniej 1 (Jeden) Okres Subskrypcyjny należną Opłatę.
  6. Klient własny - osoba fizyczna lub osoba prawna wprowadzona na Platformę przez Eksperta.
  7. Konsultacja - forma komunikacji Użytkownika z Ekspertem dostępnym na Platformie. Przebiega ona za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, udostępnianego przez Organizatora. Na Platformie dostępne są trzy rodzaje konsultacji: konsultacja pilna, konsultacja umówiona oraz konsultacja z Klientem Subskrypcyjnym.
  8. Konsultacja pilna - konsultacja z Ekspertem aktualnie dostępnym na Platformie, po uprzednim potwierdzeniu dostępności. Przewidywany czas reakcji na potwierdzenie dostępności wynosi 24 godziny. Skorzystanie z tej formy nawiązania kontaktu może wymagać ponownego zalogowania Użytkownika i Eksperta na Platformie w dniu i godzinie odpowiadającej wybranemu terminowi.
  9. Konsultacja umówiona - konsultacja z Ekspertem na Platformie, możliwa po zalogowaniu się Użytkownika do Profilu oraz po wybraniu przez Użytkownika terminu (w oparciu o kalendarz dostępności wybranego Eksperta). Skorzystanie z tej formy nawiązania kontaktu wymaga ponownego zalogowania Użytkownika i Eksperta na Platformie w dniu i godzinie odpowiadającej wybranemu terminowi.
  10. Konsultant - Ekspert lub Doradca.
  11. Kontrahent - osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji z Organizatorem.
  12. Login - adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika, używany podczas procesu rejestracji na Platformie oraz podczas każdorazowego korzystania z Platformy.
  13. Okres Subskrypcyjny – okres podczas którego Klient Subskypcyjny otrzymuje uprawnienia opisane w Załączniku nr 2. Okres Subskripcyjny zaczyna się w momencie dokonania płatności Opłaty za wybrany przez Klienta Wariant Subskrypcyjny i kończy się z upływem 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od tego momentu. 
  14. Opłaty – ceny subskrypcji lub ceny Konsultacji. Ceny subskypcji są różne w zależności od wybranego Warianu Subskripcji, Warianty Subskrypcji oraz ich ceny. Ceny Konsultacji są ustalane indywidualnie przez każdego Eksperta dostępnego na Platformie, prezentowane na Profilach Ekspertów Platformy. Odnoszą się odpowiednio do 25 minutowych, albo 55 minutowych Konsultacji.
  15. Organizator – KE GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-956 Warszawa, ul. Rumiana 1e, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664732.
  16. Platforma - aplikacja internetowa, dostępna pod adresem Konsultexpert.pl umożliwiająca Użytkownikom i Konsultantom stworzenie indywidualnego Profilu, a także nawiązanie kontaktu z Konsultantem i Użytkownikiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Platforma zapewnia Konsultantom i Użytkownikom dostęp do systemu teleinformatycznego w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
  17. Porada - forma komunikacji Użytkownika z Doradcą Platformy.
  18. Profil - indywidualne i autoryzowane konto Użytkownika i Konsultanta na Platformie.
  19. Regulamin - niniejszy Regulamin.
  20. Strony - Konsultant i Użytkownik.
  21. Subkonto – Ewidencja środków Użytkownika, środki wykazane na subkoncie mogą w każdej chwili być wypłacane.
  22. Subskrypcja – Szczególna forma umowy między Użytkownika z Ekspertem dostępna na Platformie. Przebiega ona za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, udostępnianego przez Organizatora. Na Platformie dostępne są trzy rodzaje Subskrybcji. Dokładny opis dostępnych Subskrypcji jest zawarty w załączniku nr 2.
  23. Tajemniczy klient - system kontroli jakości świadczonej Usługi Ekspertów, wprowadzony na Platformie.
  24. Treści – tekst, grafika, zdjęcia, muzyka, oprogramowanie, audio, wideo, informacje oraz inne materiały.
  25. Umowa - umowa o świadczenie Usług między Użytkownikiem a Organizatorem. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
  26. Umowa o świadczenie Usług Ekspertów - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Ekspertem.
  27. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora, wymienione w Punktcie 6.4, podpunkty: a,b,c,d,e,f,g,h
  28. Usługi Ekspertów – Konsultacja z Ekspertem dostępnym na Platformie, służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi mogą być usługami psychologicznymi, psychiatrycznymi, psychodietetycznymi lub dietetycznymi.
  29. Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca Profil na Platformie.
  30. Żółta lista - zbiór Konsultantów, którzy nie spełniają standardów określonych w Regulaminie Konsultanta. Dwukrotne pojawienie się na Żółtej Liście skutkuje zawieszeniem Profilu i odebraniem dostępu do Platformy.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Rejestrując konto na Platformie jako Ekspert lub Doradca oświadczasz że zapoznałeś się, i wyrażasz zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie. Jeżeli nie zgadzasz się na niniejsze warunki nie rejestruj się na Platformie.
  2. Dodatkowo, rejestrując się jako Ekspert i/lub używając Platformę, zgadzasz się na warunki zawarte w Polityce Prywatności.
  3. W związku z tym że rejestrując się jak Ekspert lub Doradca automatycznie zostajesz Użytkownikiem platformy obowiązują cię także warunki zawarte w Regulaminie Użytkownika które łącznie z niniejszym regulaminem oraz z Polityką Prywatności tworzą całość umowy między tobą a Organizatorem.
 3. WYMOGI WZGLĘDEM KONSULTANTÓW
  1. Ekspert przyjmuje do wiadomości, że jest samodzielnym i niezależnym Kontrahentem Organizatora, co wiąże się z zapewnieniem przez Eksperta odpowiedniej formy działalności gospodarczej wymaganej przepisami Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004. Nr 173 poz. 1807).
  2. Ekspert, jako samodzielny i niezależny Kontrahent Organizatora, odpowiedzialny jest za:
   1. Spełnienie wszelkich wymogów prawem wymaganych do świadczenia Usług Eksperta;
   2. Świadczenie Usługi Eksperta zgodnie ze standardami branżowymi, przepisami norm, praktyk i procedur określonych w prawie powszechnym jurysdykcji Eksperta i/lub organizacji odpowiedzialnej za ustalenie standardów branżowych i najlepszych praktyk oraz jurysdykcji państwa, w którym Usługa Eksperta ma być świadczona;
   3. Regulowanie wynikających z tego tytułu wymagań publiczno-prawnych, opłat członkowskich i licencyjnych, a także wszelkich opłat ubezpieczeniowych.
   4. Ekspert przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia jakiejkolwiek formy ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia.
  3. Ekspert, jako samodzielny i niezależny kontrahent Organizatora, uprawniony jest do każdorazowej akceptacji/odrzucenia Konsultacji zarezerwowanej przez Użytkownika na Platformie:
   1. Ekspert, akceptując rezerwację Konsultacji na Platformie, zobowiązuje się świadczyć Usługę Eksperta w sposób kompetentny, profesjonalny i rzetelny;
   2. Ekspert, akceptując rezerwację Konsultacji na Platformie, poświadcza, iż posiada odpowiednie umiejętności, doświadczenie zawodowe oraz że spełnia wymagania określone w punkcie 10.2.;
   3. Ekspert przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie świadczy Usługi Eksperta, wobec czego nie ma obowiązku świadczenia Usługi Eksperta.
   4. Ekspert przyjmuje do wiadomości, iż – po akceptacji rezerwacji Konsultacji – nie jest uprawniony do zmiany Opłaty, a także do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za odbytą Konsultację na Platformie.
  4. Ekspert, jako samodzielny i niezależny kontrahent Organizatora musi wyrazić zgodę na przyjmowanie Klientów Subskrypcyjnych poprzez zaznaczenie w ustawieniach swojego Profilu “Chce przyjmować Klientów Subskrypcyjnych”.
   1. Ekspert, akceptując Klientów Subskrypcyjnych, zobowiązuje się świadczyć Usługę Subskypcyjną w sposób kompletny, kompetentny, profesjonalny i rzetelny;
   2. Ekspert przyjmuje do wiadomości, iż – po akceptacji Klienta Subskrypcyjnego – nie jest uprawniony do zmiany Opłaty, a także do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za Usługi Subskypcyjne.
 4. KONSULTACJA
  1. Konsultacja, w zależności od preferencji Użytkownika, może przebiegać w formie:
   1. Wideokonferencji – Konsultacja ma charakter przekazu audiowizualnego, realizowanego poprzez Platformę;
   2. Telekonferencji – Konsultacja ma charakter przekazu audio, realizowanego przez Platformę;
   3. Czatu – Konsultacja, po wyłączeniu przez Użytkownika możliwości przekazu obrazu (przez kamerę) oraz głosu (przez mikrofon), ma charakter czatu, realizowanego poprzez Platformę.
  2. Konsultacja rozpoczyna się poprzez naciśnięcie przycisku „Rozpocznij Konsultację”, a kończy poprzez naciśnięcie przycisku „Zakończ Konsultację”. Zarówno Użytkownik, jak i Ekspert mogą rozpocząć i zakończyć Konsultację za pomocą tych przycisków.
  3. W przypadku braku zakończenia Konsultacji przez Użytkownika lub Eksperta, system automatycznie kończy Konsultację (odpowiednio po 10 minutach od upływu zarezerwowanego czasu Konsultacji).
  4. Jeżeli Konsultacja dobiegła końca automatycznie (po upływie zarezerwowanego czasu) lub z inicjatywy Eksperta, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania w ciągu 7 dni informacji o zakończonej Konsultacji na adres e-mail (info@konsult.expert) lub na adres siedziby Konsult.Expert (02-956 Warszawa, ul. Rumiana 1e).
  5. W przypadku niepojawienia się Eksperta na Konsultacji w ciągu 15 minut od rozpoczęcia zarezerwowanej przez Użytkownika Konsultacji zastosowanie znajduje §14.
  6. Ekspert zobowiązuje się do prowadzenia pierwszej Konsultacji według następujących zasad:
   1. Ekspert zbiera podstawowe dane o Użytkowniku (wiek, zawód, bliskie związki, rodzina, aktualna sytuacja życiowa, stan zdrowia itp.);
   2. Ekspert zbiera dane o problemach, które Użytkownik zgłasza (objawy, czas wystąpienia, informacja o ewentualnym leczeniu);
   3. Ekspert, na podstawie swojego wykształcenia oraz aktualnej wiedzy w dziedzinie, wyjaśnia Użytkownikom, którzy zapisują się do niego na Konsultacje, jakie mogą być przyczyny zgłaszanych przez nich problemów, a także radzi, co mogą zrobić, aby te problemy rozwiązać. Ekspert powinien także wyjaśniać, jak może pomóc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Użytkowników;
   4. Ekspert skieruje Użytkownika do innego Eksperta, jeżeli zgłaszany przez Użytkownika problem nie mieści się w kompetencjach Eksperta;
   5. Ekspert nie stawia diagnozy;
   6. Ekspert może poprosić Użytkownika o wypełnienie testów i kwestionariuszy, mogących przyczynić się do rozwiązania, zgłaszanego przez Użytkownika, problemu;
   7. Ekspert może udostępnić Użytkownikowi różnego rodzaju ćwiczenia i materiały, które mogą przyczynić się do rozwiązania, zgłaszanego przez Użytkownika, problemu;
   8. Ekspert nie podejmuje decyzji za Użytkownika. Ekspert może jedynie wyrażać sugestie i opinie na temat poruszanego problemu;
   9. Ekspert, bez względu na okoliczności, okazuje Użytkownikowi szacunek;
   10. Ekspert akceptuje emocje i uczucia Użytkownika;
   11. Ekspert szanuje wartości i poglądy wyrażane przez Użytkownika i – bez względu na okoliczności – nie narzuca mu swoich wartości i poglądów;
   12. Ekspert nie ocenia zachowania i postaw Użytkownika;
   13. Ekspert nie opowiada o swoim życiu prywatnym oraz nie spotyka się z Użytkownikiem na gruncie towarzyskim;
   14. Ekspert nie inicjuje i nie odwzajemnia zachowania o charakterze seksualnym;
   15. Ekspert nie omawia z Użytkownikiem problemów innych Użytkowników, klientów i pacjentów Eksperta;
   16. Ekspert nie przyjmuje oraz nie oferuje i nie daje prezentów;
   17. Ekspert obowiązany jest do zachowania poufności w trakcie Konsultacji, z wyjątkiem superwizji oraz okoliczności prawem wymaganych.
   18. Ekspert prowadzi konsultacje z miejsca, które zapewnia prywatność to znaczy, że Konsultacja z wyjątkiem czynników niezależnych od Eksperta nie jest zakłócana przez osoby trzecie.
   19. Ekspert prowadzi konsultacje z miejsca, które z wyjątkiem czynników niezależnych od eksperta, nie jest narażone na hałas.
   20. Ekspert posiada kompetencje w zakresie umiejętności korzystania z systemu Platformy i sprzętu elektronicznego, tj. Sprzętu, który spełnia minimalne wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Platformy.
   21. Ekspert odpowiada na wiadomości Klienta w sposób systematyczny.
   22. Punkt 4.6., podpunkty: C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U stosuje się również w przypadku kolejnych konsultacji online oraz przy obsłudze Klienta Subskrypcyjnego.
 5. ZASADY PŁATNOŚCI KONSULTANTA
  1. Eksperci świadczą Usługi Ekspertów odpłatnie.
  2. Suma niewypłaconych środków pochodzących z Opłat za świadczone przez niego Usługi Eksperta będzie widoczna na jego Subkoncie.
  3. Opłata za Usługę Eksperta będzie widoczna na Subkoncie Eksperta i dostępna do ewentualnej wypłaty przez Eksperta w momencie:
   1. Pozytywnie zakończonej Konsultacji (w przypadku KONSULTACJI PILNEJ LUB KONSULTACJI UMÓWIONEJ)
   2. Upływu Okresu Subskrypcynejgo z zastrzeżeniem że Ekspert musiał spełnił przez cały Okres Subskrypcyjny Warunki Subskrypcji dla wybranego przez Klienta Wariantu Subskypcji.
  4. Organizator pobiera prowizję od każdej zrealizowanej Usługi Eksperta, chyba, że postanowienia §8 „ Promocje” w Regulaminie Użytkownika stanowią inaczej.
  5. Organizator każdorazowo pobiera prowizję w wysokości:
   1. 5% od Konsultacji lub Subskrypcji (w przypadku przeprowadzenia Konsultacji z Klientem Własnym Eksperta lub w przypadku gdy Klient Własny Eksperta decyduje się na Subskrypcje);
   2. 20% od Konsultacji lub Subskrypcji (w przypadku przeprowadzenia Konsultacji z Klientem pozyskanym za pośrednictwem Platformy lub w przypadku gdy Klient Subskrypcyjny został pozyskany za pośrednictwem Platformy.
  6. W prowizji zawarte są koszty:
   1. Dostępu Eksperta do Platformy;
   2. Organizacji połączeń Eksperta z Użytkownikiem za pośrednictwem Platformy;
   3. Udostępniania i obsługi Platformy;
   4. Transferu danych między Użytkownikiem a Ekspertem poprzez Platformę;
   5. Udostępniania informacji o świadczeniach udzielanych przez Ekspertów;
   6. Umożliwiania kontaktu z Ekspertami;
   7. Rejestracji Profilu Eksperta;
   8. Pełnienia funkcji platformy rozliczeniowej będącej pełnomocnikiem Eksperta w ograniczonym zakresie.
  7. Ekspert ustanawia Organizatora pełnomocnikiem w ograniczonym zakresie, który w imieniu Eksperta pobiera Opłaty od Użytkownika za świadczone Usługi Psychologiczne. Taki sposób regulowania Opłat będzie równoznaczny z wniesieniem opłaty bezpośrednio na rzecz Eksperta. Kwota Opłaty będzie obejmować podatki wynikające z przepisów obowiązującego prawa.
  8. Ekspert ma możliwość wypłaty zgromadzonych Opłat na swoim Subkoncie:
   1. Raz w miesiącu bez dodatkowej prowizji na rzecz Organizatora;
   2. W dowolnym czasie za dodatkową prowizją w wysokości 5 zł na rzecz Organizatora.
  9. Ekspert przyjmuje do wiadomości, iż czas zaksięgowania należnych Opłat zależy od banku, w którym Ekspert prowadzi rachunek bankowy.
  10. Na żądanie Eksperta, Organizator, po otrzymaniu stosownego zgłoszenia na pocztę elektroniczną (na adres e-mail: expert@konsult.expert.), wystawi Ekspertowi fakturę za wykonaną pracę.
  11. Ekspert nie jest uprawniony do pobierania od Użytkownika dodatkowego (innego niż określone w Regulaminie Konsultanta) wynagrodzenia za Konsultacje lub za Subskrypcje.
  12. Doradca nie jest uprawniony do pobierania od Użytkownika jakiegokolwiek wynagrodzenia za udzielenie mu Porady.
  13. Wszelkie postanowienia dotyczące Eksperta stosuje się wobec Doradcy odpowiednio.
  14. Organizator może, wedle własnego uznania, oferować Klientom Konsultacje w cenie promocyjnej. Konsultant, przyjmując zlecenie ( potwierdzając Konsultacje (w przypadku PILNEJ KONSULTACJI) lub dokonując wyboru terminu Konsultacji (w przypadku UMÓWIONEJ KONSULTACJI) ) godzi się iż jego wynagrodzenie za odbytą Konsultacje będzie obniżone proporcjonalnie do oferowanej przez Organizatora promocji.
  15. Opłaty podane w Cenniku są̨ kwotami brutto, wyrażonymi w polskich złotych, euro lub dolarach amerykańskich. Są̨ one wiążące w chwili potwierdzenia Konsultacji (w przypadku PILNEJ KONSULTACJI), po dokonaniu wyboru terminu Konsultacji (w przypadku UMÓWIONEJ KONSULTACJI), z chwilą wykupienia Subskrypcji przez Klienta (w przypadku SUBSKYPCJI)
 6. PODATKI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Przepisy podatkowe mogą zobowiązywać Organizatora do zbierania odpowiednich informacji podatkowych od Konsultantów, albo potrącać podatki od wpłaty dla Konsultantów, albo jedno i drugie.
  2. Konsultant jest wyłącznie odpowiedzialny za aktualizowanie informacji w ewentualnych formularzach podatkowych.
  3. Jeśli Konsultant nie zapewni Organizatorowi dokumentów, które są konieczne do wypełnienia obowiązków nałożonych na nas przez prawo obowiązujące (jeśli takie istnieje), np. odliczanie podatków z płatności Konsultanta, Organizator zastrzega sobie prawo, aby według własnego uznania zamrozić wszystkie wypłaty dla Konsultanta aż do rozwiązania, zgodnie z wymogami prawa lub do potrącenia wskazanej kwoty albo jedno i drugie.
  4. Konsultant ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie:
   1. Wymogów nałożonych na niego przez prawo podatkowe;
   2. Podatków, które powinny zostać uwzględnione w jego ofertach, a względem tych podatków, aby zostały odpowiednio odprowadzone.
  5. Organizator nie może i nie oferuje porad związanych z podatkami dla Konsultantów ani innych użytkowników Platformy.
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje związane z postępowaniem Użytkowników należy zgłaszać:
   1. Pisemnie na adres e-mail: expert@konsult.expert
   2. Pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora:

    Konsult.Expert, Ul. Rumiana 1e, 02-956 Warszawa

  1. Treść reklamacji powinna zawierać przynajmniej:
   1. Dane pozwalające na identyfikację (zarówno Użytkownika, jak i Konsultanta): imię i nazwisko (lub pseudonim), adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
   2. Określenie przedmiotu reklamacji;
   3. Datę zaistniałego zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi przez Organizatora lub uwag dotyczących Użytkownika.
 8. ZAKAZ KONKURENCJI
  1. Konsultant, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie Konsultanta, zobowiązuje się nie świadczyć usług na rzecz kontrahentów i klientów Organizatora (na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych), a także – bez zgody Organizatora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności – nie podejmować innych Działalności Konkurencyjnych.
  2. Konsultant, w okresie obowiązywania niniejszej współpracy, zobowiązuje się nie podejmować wobec Organizatora Działalności Konkurencyjnej.
 9. WARUNKI REZYGNACJI
  1. Odwołanie Konsultacji przez Eksperta wymaga kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: expert@konsult.expert).  W wiadomości należy podać dokładną datę i godzinę Konsultacji, dane Użytkownika oraz dodać treść korespondencji Eksperta z Użytkownikiem (dotyczącej propozycji innego terminu Konsultacji);
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania Użytkownikowi innego Eksperta w pierwotnie wybranym przez Użytkownika terminie (w przypadku braku rezerwacji nowej Konsultacji u danego Eksperta);
  3. Ekspert przyjmuje do wiadomości, iż za odwołaną Konsultację nie przysługuje mu wynagrodzenie;
  4. W przypadku niepojawienia się Eksperta na Konsultacji, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika i Organizatora, Organizatorowi przysługuje możliwość wpisania Eksperta na „Żółtą listę”;
  5. Dwukrotne niepojawienie się Eksperta na Konsultacji skutkuje skreśleniem Eksperta z Listy Konsultantów Platformy bez możliwości ponownej rejestracji na tejże Platformie;
  6. Ekspert przyjmuje do wiadomości, iż nie przysługuje mu wynagrodzenie w przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w punkcie 10.1;
  7. Punkty 10.4, 10.5, 10.6 nie mają zastosowania, jeżeli nieobecność Eksperta spowodowana była okolicznościami niezależnymi od niego, tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności (w szczególności z uwagi na zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, blokady dróg, strajki), z wyjątkiem strajków pracowników Instytucji, których Zarządca mógł łatwo uniknąć.
 10. KONTAKT
  1. Jeśli któraś z regulowanych kwestii w niniejszym Regulaminie budzi Twoje wątpliwości albo masz jakieś pytania związane z niniejszym Regulaminem, skontaktuj się z Organizatorem.
  2. Informacje kontaktowe dotyczące Organizatora:

   Konsult.Expert
   Ul. Rumiana 1e
   02-956, Warszawa
   PolskaZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1. REGULAMIN KARTY PREZENTOWEJ KONSULTEXPERT.PL
 1. Definicje
  1. Wydawca - KE Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-956 Warszawa, ul. Rumiana 1e, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664732. będąca wydawcą karty Prezentowej;
  2. Karta Prezentowa - bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia usług na portalu KONSULTEXPERT.PL do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;
  3. Nabywca - osoba lub podmiot, który nabywa od Wydawcy Kartę Prezentową w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
  4. Użytkownik - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej, korzystający z Karty Prezentowej.
 2. Warunki ogólne
  1. Wydawca zobowiązuje się do: przekazania Nabywcy zakupionej przez niego Karty Prezentowej oraz do przyjmowania jej do realizacji na Portalu Internetowym KONSULTEXPERT.PL,
  2. Zakup i przekazanie Nabywcy Karty Prezentowej może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego KONSULTEXPERT.PL,
  3. Nabywcą Karty Prezentowej może być wyłącznie klient biznesowy (tj. przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną, a także jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującym prawem może być stroną umowy o zakup Karty Prezentowej). Karty Prezentowe nie są sprzedawane klientom indywidualnym (konsumentom w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego).
  4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Prezentowej. Zapłata za Kartę Prezentową może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego.
  5. Karty Prezentowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Prezentowej.
  6. Karta Prezentowa może być użyta wyłącznie na Portalu Internetowym KONSULTEXPERT.PL W przypadku zapłaty Kartą Prezentową na Portalu Internetowym KONSULTEXPERT.PL wymagana jest rejestracja (założenie konta Klienta na portalu Internetowym KONSULTEXPERT.PL).
  7. Karta Prezentowa (w tym środki zapisane na „Saldo”) nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
  8. Karta Prezentowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika zarejestrowanego na Portalu Internetowym KONSULTEXPERT.PL, który dokona zakupu produktów lub usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego KONSULTEXPERT.PL. Pierwsze użycie Karty Prezentowej na Portalu Internetowym KONSULTEXPERT.PL powoduje zapisanie środków znajdujących się na Karcie Prezentowej na „Saldo” w ramach konta Klienta prowadzonego dla osoby, która jej użyła.
  9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę trzecią Kartą Prezentową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Prezentowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.
  10. Karta Prezentowa są ważne i aktywne przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od daty ich zakupu, z zastrzeżeniem.
  11. Upływ terminu ważności Karty Prezentowej uniemożliwia korzystanie z niej oraz ponowne jej doładowywanie.
 3. Zasady korzystania
  1. Przy realizacji Karty Prezentowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej. Pozostała część środków na Karcie Prezentowej będzie widniała w zakładce „Saldo” na Koncie Użytkownika.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów lub usług kartą płatniczą bądź przelewem, gdy wartość nabywanych produktów lub usług jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej.
  3. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Prezentową do upływu terminu ważności Karty Prezentowej. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej w następujących przypadkach:
   • upływ terminu ważności Karty Prezentowej,
   • brak środków na Karcie Prezentowej.
 4. Rodzaje, aktywacja i doładowywanie
  1. Karty Prezentowe są wydawane wyłącznie imiennie, Nabywca przy zakupie musi podać adres E-mail Użytkownika który będzie obdarowany Kartą Prezentową
  2. Aktywacja Karty Prezentowej następuje wyłącznie w Portalu Internetowym KONSULTEXPERT.PL, z momentem zakupu karty przez Nabywcę.
  3. Karta Prezentowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie jest możliwe jej ponowne doładowanie.
 5. Rozliczenia i reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej mogą być przesłane na piśmie na adres siedziby Wydawcy z dopiskiem „Karta Prezentowa – reklamacja” (przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy) lub przesłane e-mailem na adres: danie@konsult.expert. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
  2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Prezentowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Karta Prezentowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Prezentowa są formą bonu towarowego.
  2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.konsultexpert.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego regulaminu w formie pisemnej.
  3. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do regulaminu Portalu Internetowego konsultexpert.pl. Jednakże w przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego konsultexpert.pl, dostępnym na stronie internetowej www.konsultexpert.pl/regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.


ZAŁĄCZNIK 2. WARIANTY SUBSKRYPCJI

Wariant „Podstawowy”

 1. W tym Wariancie Klient Subskrypcyjny otrzymuje nieograniczony dostęp do usługi „Czat z Ekspertem”. Logując się na swoje konto Klient Subskrypcyjny może pisać do swojego Eksperta poprzez Czat.
 2. Ekspert zobowiązuje się do odpisywania Klientowi Subskrypcyjnemu najpóźniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny od otrzymania wiadomości Czatowej od swojego Klienta Subskrypcyjnego. Ekspert zobowiązuje się odpisywać co najmniej 5 (pięć) razy w tygodniu.

Wariant „Premium”

 1. W tym Wariancie Klient Subskrypcyjny otrzymuje nieograniczony dostęp do usługi „Czat z Ekspertem”. Logując się na swoje konto Klient Subskrypcyjny może pisać w każdej chwili do swojego Eksperta poprzez Czat.
 2. Ekspert zobowiązuje się do odpisywania Klientowi Subskrypcyjnemu co najmniej 1 (raz) dziennie, najpóźniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny od otrzymania Wiadomości Czatowej od swojego Klienta Subskrypcyjnego. Ekspert zobowiązuje się odpisywać co najmniej 5 (pięć) razy w tygodniu.
 3. W Wariancie „Premium” Klient Subskrypcyjny ma prawo w do 1 (jednej) Konsultacje Wideo bez dodatkowych opłat.

Wariant „VIP”

 1. W tym Wariancie Klient Subskrypcyjny otrzymuje nieograniczony dostęp do usługi „Czat z Ekspertem”. Logując się na swoje konto Klient Subskrypcyjny może pisać w każdej chwili do swojego Eksperta poprzez Czat.
 2. Ekspert zobowiązuje się do odpisywania Klientowi Subskrypcyjnemu co najmniej 1 (raz) dziennie, najpóźniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny od otrzymania Wiadomości Czatowej od swojego Klienta Subskrypcyjnego. Ekspert zobowiązuje się odpisywać co najmniej 5 (pięć) razy w tygodniu.
 3. W Wariancie „Premium” Klient Subskrypcyjny ma prawo w do 2 (dwóch) Konsultacji Wideo bez dodatkowych opłat.